iTHINK Photo Contest 2013

หลังจากที่ฟรีแลนด์ได้เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์สัตว์ป่า iTHINK Photo Contest 2013 และเมื่อเร็วๆนี้ ฟรีแลนด์ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

คริสตี้ เอ เคนนีย์ ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรอง “Keep it Wild” เพื่อสนับสนุนงานด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าในกลุ่มภาครัฐและเอกชน และให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่นายจิรายุ เอกกุล ผู้ชนะเลิศ iTHINK Photo Contest 2013 ประเภทบุคคลทั่วไป นายจิรายุกล่าวหลังจากได้รับรางวัลว่า “ผมอยากให้ทุกคนตระหนักว่าสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีอิสระ ทั้งคนและสัตว์ และเราในฐานะคนๆ หนึ่ง ควรจะต้องให้เกียรติแก่ทุกชีวิตบนโลกใบนี้”

โครงการประกวดภาพถ่ายดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยตระหนักถึงปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่า ความสำคัญของสัตว์ป่าที่มีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้คนไทยมีใจอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติ iTHINK Photo Contest 2013 เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญรณรงค์ใหม่ของฟรีแลนด์ที่มีชื่อว่า “iTHINK” โครงการนี้มีลักษณะเป็นการใช้ผู้นำทางความคิดและผู้มีชื่อเสียงทั้งหลายที่เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือในประเทศนั้นให้แบ่งปันความคิดเพื่อช่วยโน้มน้าวให้คนในสังคมเลือกทางที่ถูกต้อง เพื่อลดและหยุดการบริโภคสัตว์ป่าและสินค้าจากสัตว์ป่า
เป็นงานเลี้ยงรับรองเพื่อฉลองความสัมพันธ์ 180 ปี ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ซึ่งในเดือนมีนาคม 2556 นี้ มีธีมงานเลี้ยงเป็นเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่า จึงได้เชิญเจ้าหน้าที่จากภาครัฐและองค์กรเอกชนซึ่งดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองดังกล่าวเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

You may also like...