นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สายน้ำแห่งความเพียร

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เชิญชมพระวิริยภาพในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่คนไทยควรยึดเป็นแบบอย่าง ผ่านนิทรรศการร้อยนิทรรศน์ฯ ชุด “สายน้ำแห่งความเพียร”  ชมพระวิริยภาพและพระอัจฉริยภาพของในหลวง “กษัตริย์ผู้ไม่เคยท้อ” ในเดือนแห่งการเฉลิมพระเกียรติ

เผยในหลวงทรงไม่ท้อถอยในการทำงานที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานาโดยเฉพาะการจัดการปัญหาด้านน้ำ  ซึ่งเป็นงานชิ้นสำคัญของพระองค์ที่ทรงมุ่งมั่น ด้วยความทุ่มเทพระวรกาย ปัญญา และความเพียรมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ  โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ณ อาคารนิทรรศน์ รัตนโกสินทร์ เวลา๑๔.๐๐ น.

นิทรรศการชุด “สายน้ำแห่งความเพียร” เป็นการจัดแสดงพระวิริยภาพและพระอัจฉริยภาพที่โดดเด่นในการบริหารจัดการน้ำที่ต้องใช้ความรู้เรื่องน้ำ การค้นคว้าทดลอง ผลักดันและขับเคลื่อนโครงการแก้ปัญหาต่างๆ แม้จะใช้ระยะเวลายาวนาน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจทั้งจากส่วนภาครัฐและราษฎร และจะต้องพบอุปสรรคต่างๆมากมาย ฉะนั้นสำคัญที่สุดที่ต้องใช้ความเพียร พยายาม ไม่ท้อถอย ฝ่าฟันอุปสรรค เหล่านั้นออกไปให้สำเร็จ

“สายน้ำแห่งความเพียร” จะจัดแสดงในรูปแบบของสื่อภาพนิ่งและวีดิทัศน์ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชมได้รับรู้และเข้าใจถึงปรัชญาการทำงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านโครงการจัดการน้ำด้านต่างๆ ภายใต้แนวคิดหลักคือ “การงานใด ยังไม่ถึงที่สุดด้วยความพยายาม การงานอันนั้นก็ไร้ผล”  ซึ่งสะท้อนถึงงานสำคัญของพระเจ้าอยู่หัว คือ การทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และหากปรารถนาที่จะทำการงานให้ประสบความสำเร็จ ต้องประกอบด้วย “กำลังกายที่สมบูรณ์”  “ปัญญาที่เฉียบแหลม” และที่สำคัญคือ “ความเพียรที่บริสุทธ์”  โดยจะแบ่งเนื้อหาของนิทรรศการออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ น้ำคือชีวิต นำเสนอผ่านงานวีดิทัศน์ใน ๔ ประเด็น ที่จะทำให้เรารู้จักความสำคัญของน้ำต่อทุกชีวิต หลักสำคัญคือต้องมีน้ำ  น้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก โดยเฉพาะเกษตรกรรมคืออาชีพหลักของคนไทย และ น้ำคือหัวใจของเกษตรกรรม และพบว่าปัญหาน้ำมาก น้ำหมดเป็นสาเหตุหนึ่งของความยากจน

ส่วนที่ ๒ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงงานไปทั่วทุกพื้นที่ประเทศไทยด้วยความเพียรโดยไม่มีพื้นที่ใดในประเทศไทยที่พระองค์ไม่เคยย่างพระบาทไปถึง และแม้จะเป็นพระราชาก็มิได้ทรงงานได้ราบรื่นเสมอไป แต่จะมีปัญหาและอุปสรรคมากมายเพียงใด พระองค์ก็ทรงไม่ท้อถ้อย และพิสูจน์ว่า “ความเพียรพยายาม” นั้นสำคัญเพียงใด

ส่วนที่ ๓  บทพิสูจน์ความเพียรบริสุทธิ์  กับ ๖๔ ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานกับโครงการต่างๆ ถึง ๔๐๐๐ กว่าโครงการ และเกี่ยวกับการจัดการน้ำในปริมาณมาก เพื่อให้ผู้ชมได้รู้สึกถึงพระวิริยภาพในการจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยความตั้งใจมุ่งมั่นของพระองค์ที่จะทำเพื่อประชาชน อีกทั้งยังเห็นผลสำเร็จในรูปแบบต่างๆที่ประชาชนได้รับผ่านการสัมภาษณ์ ผ่านผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์เป็นต้น

พระองค์จะทรงเหนื่อยหรือท้อแท้บ้างหรือไม่ ใครจะรู้บ้าง สำนักงานทรัพย์สินฯ ขอเชิญคนไทยร่วมหาคำตอบและชื่นชมพระอัจฉริยภาพของการจัดการน้ำในรูปแบบต่างๆได้จาก “สายน้ำแห่งความเพียร” ซึ่งมีกำหนดจัดแสดงขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ไปจนถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖  ณ อาคารนิทรรศน์ รัตนโกสินทร์  ถนนราชดำเนิน และขอเชิญร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา๑๙.๐๙ น. ณ บริเวณหน้าอาคารเดียวกันนี้

You may also like...