รูปทรงแห่งเสียงสัมผัส

ท่วงทำนอง บทเพลง เสียงเสนาะ ศาสตร์แห่งการบรรเลง ที่ถ่ายทอดผ่านรูปทรงของเครื่องดนตรีที่เราสัมผัสกันมาตั้งแต่อดีตนั้น สามารถแทรกซึมและมีบทบาทในการช่วยผ่อนคลายอารมณ์และบำบัดจิตใจของคนเราในสภาพสังคมปัจจุบันที่ทุกวันนี้มีแต่ความเร่งรีบ แย่งชิง วุ่นวาย  สับสนฯ

 เสียงบรรเลงและบทเพลงของดนตรีเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะคอยช่วยบรรเทาความตรึงเครียดทางอารมณ์และจิตใจนั้นลงได้ ความสุนทรียะของผู้คนทุกชนชั้นที่เกิดจากการสัมผัส ไม่ว่าจะสัมผัสด้วยการมอง ฟัง กระทำ หรือกระทั้งการสัมผัสด้วยจินตนาการที่มีต่อท่วงทำนองของรูปและเสียงของเครื่องดนตรีที่บรรเลงนั้น ถึงแม้ว่าจะมีความชื่นชอบและรสนิยมที่อาจจะแตกต่างกันออกไป เนื่องจากสถานะการเป็นอยู่ การใช้ชีวิต หน้าที่การงานและสังคม  แต่ผลกระทบที่ได้ตอบรับต่ออารมณ์ความรู้สึกจากการที่ได้สัมผัสจะเป็นไปในทางที่ดีงาม ผ่อนคลายต่อสภาพจิตใจและอารมณ์เสมอเหมือนกัน

ปัจจุบันไม่อาจปฎิเสธได้ว่าศาสตร์แห่งการบรรเลงหรือเสียงดนตรีนั้นช่วยบำบัดสภาพจิตใจได้ผลดีอีกทางหนึ่ง และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยของมนุษย์โลกไปโดยปริยาย บทเพลงหรือบทบรรเลงเป็นศาสตร์และศิลป์ทางภาษา ที่เป็นสากลสามารถรับรู้ด้วยอารมณ์ความรู้สึกร่วมกันได้ทั่วโลก ถึงแม้ว่าจะต่างชาติต่างภาษา ต่างชนชั้นฐานะ ฟังภาษาของกันและกันไม่รู้เรื่อง ไม่ว่าจากเสียงเคาะเป่าร้องจากชนเผ่า ชาวเขา  ตลอดจนกระทั่งเสียงบรรเลงจากวงซิมโฟนีของสังคมหรูหรา แต่การรับรู้ร่วมกันทางอารมณ์และความรู้สึกย่อมส่งผลถึงความสุนทรีย์ไม่แตกต่างกัน ล้วนแล้วแต่มีทิศทางไปในทางที่ดีงามเสมอ ซึ่งในผลงานศิลปกรรมชุดนี้ข้าพเจ้าได้นำเสนอรูปทรงผ่านกระบวนการทางประติมากรรม ที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อเส้นเสียงบรรเลง จังหวะ ลีลา ท่วงทำนองต่างๆของเครื่องดนตรีที่มีความหลากหลายทั้งรูปและเสียงที่จะยังคงอยู่คู่กับทุกสรรพสิ่งตลอดไป

พิธีเปิดงานนิทรรศการในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2556 เวลา 18.00 น.  โดย นายเจษฎา พรหมจาต  (หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)) ประธานในพิธีเปิด

นิทรรศการ : “รูปทรงแห่งเสียงสัมผัส”
ศิลปิน : วิสุทธิ์ ยิ้มประเสริฐ
วันที่ : 24 ธันวาคม 2555 – 13 มกราคม 2556
สถานที่ : หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3-4
โทรศัพท์/ โทรสาร : 02-218-3709
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://jamjureeartgallery.blogspot.com

 

 

You may also like...