แสงระวี รัตนวงศ์ศิริ

สาขาวิชา : การออกแบบสภาพแวดล้อม ได้รับรางวัลพ.ศ.2550 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Design Workshop 2007 Contest An Exploration of Contemporary Interior Conditions

“การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อวิถีชีวิตชุมชน หัวตะเข้”จัดโดย Interior Architecture and Interior Design Academic Council of Thailand ร่วมกับ TTF International Co.,Ltd.

ภาพผลงาน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :http://www.trendhunter.com/trends/shelved-cooking#!/photos/129287/1
ที่มา : http://www.designinnovathai.com/th/designer/page/2
ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : ๐๓๔ ๒๗๕ ๐๓๐ , ๐๘๑ ๘๐๙ ๖๘๖๗
โทรสาร : ๐๓๔ ๒๗๕ ๐๓๐
อีเมล์ : contact@designinnovathai.com
เว็บไซต์ : www.designinnovathai.com

 

You may also like...