สิทธิศักดิ์ เจียมพจมาน

ศิลปิน : สิทธิศักดิ์ เจียมพจมาน สาขาวิชา : ออกแบบนิเทศศิลป์  ได้รับรางวัล : พ.ศ.2551 – Official Selection AniFest 2008 International Festival of Animated Films


พ.ศ.2550 – Official Selection Interfilm Short Film Festival Berlin 2007
– Official Selection the 5th Asiana International Short Film Festival 2007, Seoul Korea
– Jury’s Selection Degree Show 2007 (Graphic design)
– Grand Prize Young Thai Artist Award 2007 (Film Categories)
– Runners-up the Payut Ngaokrachang Award in the 11th Thai Shot Film & Video Festival
พ.ศ.2549 – Finalist Global Stydent Animation Awards 2006, Stash DVD Magazine – Finalist Young Thai Artist Award 2006 (Film Categories)
– Winner the Payut Ngaokrachang Award in The 10th Thai Shot Film & Video Festival

ภาพผลงาน

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :http://www.designinnovathai.com/th/designer/detail/226
ที่มา : http://www.designinnovathai.com/th/designer/page/2
ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : ๐๓๔ ๒๗๕ ๐๓๐ , ๐๘๑ ๘๐๙ ๖๘๖๗
โทรสาร : ๐๓๔ ๒๗๕ ๐๓๐
อีเมล์ : contact@designinnovathai.com
เว็บไซต์ : www.designinnovathai.com

 
 

You may also like...