นิทรรศการวิทยานิพนธ์ 8TH หลักสูตรทัศนศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2561

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดนิทรรศการ 8TH วิทยานิพนธ์แสดงผลงานของนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรทัศนศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 และจัดแสดงผลงานถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ หอศิลป์กรุงไทย ชั้น 2 ถนนเยาวราช

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลปศึกษา จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปี 2561 จัดขึ้นเป็นปีที่8 โดยนิทรรศการครั้งนี้สื่อความหมายและแสดงอัตลักษณ์ในการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการและองค์ความรู้ทางศิลปะ 8 : สาขาทัศนศิลปศึกษารุ่นที่ 8 และเมื่อนำมาจัดวางในมุมใหม่กลายเป็น สัญลักษณ์อนันต์ แทนค่าถึงคุณค่าอันไร้ขอบเขตและเป็นอนันต์ของศิลปะ ดังคำกล่าว “ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น”

T : Try สิ่งที่ศิลปินพึงมีในการสร้างผลงานศิลปะ ซึ่งก่อจากผลึกความคิดกลายเป็นผลผลิตจากการกระทำอย่างพากเพียรเกิดเป็นศิลปะที่ทรงคุณค่าตามเจตนารมณ์ของศิลปิน

H : Heart – Head – Hand การมีมโนทัศน์ มโนคติ ในการถอดรหัสความคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามจินตนาการของศิลปิน

ผลงานศิลปะที่นำมาจัดแสดงมีเนื้อหาสาระที่สื่อสารจากหลากหลายกระบวนวิธี ประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม ภาพถ่ายศิลปะ และศิลปะแสดงสด รวมทั้งสิ้นจำนวน 17 ผลงาน นับเป็นความก้าวหน้าของวงการศึกษาศิลปะที่นักศึกษาได้มีโอกาสนำผลงานที่แสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึก ผ่านกระบวนการเรียนรู้ วิเคราะห์ สร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ และได้เผยแพร่สู่สาธารณชนก่อให้เกิดความคิด จินตนาการและจรรโลงจิตใจแก่ผู้ชมผลงานในที่สุด

ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 094-694-9564

FYI Company Co.,Ltd. : PR Agency & Photography Studio
133/1 Charoenkrung 79 rd, Watprayakrai, Bangkorlaem
Bangkok 10120 Thailand
T: +66 (0) 2 688 1170-1 F : +66 (0) 2 688 3172
M: +66 (0) 96 449 9516 FB: www.facebook.com/fyibangkok

You may also like...