จิตรกรรมบัวหลวง : เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

บัวหลวง

มูลนิธิบัวหลวง ร่วมกับมูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการ จิตรกรรมบัวหลวง: เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อวงการศิลปกรรมไทยมาช้านาน ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยนิทรรศการจะจัดแสดงถึงวันที่ 13 มกราคม 2560

13

ด้วยเหล่าศิลปินบัวหลวงล้วนตระหนักดีว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างยิ่งในการประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงเข้าพระราชหฤทัยดีว่า วัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญแก่ทุกประเทศ สร้างความเป็นปึกแผ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ เช่นเดียวกับ ด้านวิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจ พระองค์ทรงพยายามทุกวิถีทางในการรักษาฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ที่สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมมาเป็นเวลาช้านานให้คงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบไป นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะ ทรงเป็นผู้นำศิลปะสมัยใหม่ด้วยพระองค์เอง ให้สังคมไทยได้ประจักษ์ศิลปะสมัยใหม่ อันเป็นศิลปะปัจจุบัน สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันในสังคมโลก และแสดงถึงความก้าวหน้า การพัฒนาความเจริญให้ทัดเทียมอาณาอารยะประเทศ

บัวหลวง

มูลนิธิบัวหลวง ได้จัดประกวดจิตรกรรมบัวหลวงมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๗ ด้วยเจตนารมณ์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการสร้างงานศิลปกรรมไทย ให้มีพัฒนาการในการสืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมด้านจิตรกรรมไทย เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ถึงคุณค่างานทางศิลปกรรมไทย ที่สืบสานตามรอยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

หมายเหตุ
– เวลา 11.00น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการ
– เวลา 13.00น. เปิดให้สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไปเข้าชมนิทรรศการ

สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โทร.02-281-5360-1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
โทร. 02-281-5360-1
E-mail: thequeensgallery@gmail.com

You may also like...