Chinaworld Fabric Fashion Design Contest 2015 (ครั้งที่ 5)

ภายใต้ Concept “อัตลักษณ์ไทยสู่รันเวย์โลก” โดยสํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ เพื่อให้นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน สังกัด สอศ.อาทิวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่าง และบุคคลทั่วไป

สามารถร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อค้นหาสุดยอดนักออกแบบ โดยจะให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการ เข้าร่วมการประกวดได้ส่งคอนเซ็ปท์พร้อมแรงบัลดาลใจในการสร้างแต่ละผลงาน ให้เหลือ 20 ทีมสุดท้าย เพื่อนําไปตัดเย็บเป็นผลงานจริงพร้อมใส่ขึ้นเดินโชว์ในวันตัดสินพร้อมนางแบบคู่ใจ ให้ทุกท่านได้ชมผลงานความสามารถของนักศึกษาที่อาจเป็นนักออกแบบระดับชาติในอนาคต รวมทั้งบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสนําเสนอผลงานสู่สายตาประชาชน

เงื่อนไขการประกวดแบ่งเป็ น 2 ประเภท
1.ประเภทนักศึกษาอาชีวศึกษา
1. ต้องเป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา สังกัด สอศ. แบบเดี่ยว ประเภททีมไม่เกิน 3 คน/ทีม หนึ่งวิทยาลัยจัดส่งได้มากกว่า 1 ทีม
2. กําหนดการส่งผลงานเข้าประกวดครบ และถูกต้อง ตามวันเวลาและสถานที่ที่กําหนด
3. ต้องใช้ผ้าหลักในการตัดเย็บจากร้านผ้าที่สนับสนุนสัดส่วน 60% และผ้าไทยหรือผ้าท้องถิ่น 40%
4. ผลงานทั้งหมดต้องคิดออกแบบใหม่ด้วยตัวเอง หากพบว่าซ้ำหรือลอกเลียนแบบมาจากผู้อื่นจะโดนตัดสิทธิ์ทันที

2.ประเภทผ้าที่ผ่านการอบรมจากวิทยาลัยสารพัดช่างและบุคคลทั่วไป
1. ผู้ที่ผ่านการอบรมจากวิทยาลัยสารพัดช่างหรือบุคคลทั่วไป แบบเดี่ยว ประเภททีมไม่เกิน 3 คน/ทีม หนึ่งวิทยาลัย จัดส่งได้มากกว่า 1 ทีม
2. กําหนดการส่งผลงานเข้าประกวดครบ และถูกต้อง ตามวันเวลาและสถานที่ที่กําหนด
3. ต้องใช้ผ้าหลักในการตัดเย็บจากร้านผ้าที่สนับสนุนสัดส่วน 60% และผ้าไทยหรือผ้าท้องถิ่น 40%
4. ผลงานทั้งหมดต้องคิดออกแบบใหม่ด้วยตัวเอง หากพบว่าซ้ำ หรือลอกเลียนแบบมาจากผู้อื่นจะโดนตัดสิทธิ์ทันที

การปฐมนิเทศโครงการ: 18 มิถุนายน 2558
การปฐมนิเทศโครงการ Chinaworld Fabric Fashion Design Contest 2015 (ครั2งที4 5) ภายใต้ Concept “อัตลักษณ์ไทยส่รันเวย์โลก ” เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดที่มาจากทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นการกําหนดและชี้แจงระเบียบข้อตกลงต่างๆ ในการส่งผลงานเข้าประกวด โดยจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักกับศูนย์การค้าไชน่าเวิล์ดและสินค้าที่จําหน่ายภายในศูนย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อนําความรู้ต่างๆ ไปใช้ในการออกแบบและกําหนดวัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บผลงาน

*** โดยผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จะต้องแจ้งรายชื่อพร้อมเอกสารใบสมัครกลับมาที่ศูนย์การค้าไชน่าเวิล์ด Fax. 02-221-4555 หรือ E-mail krtharnthip@central.co.th ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เพื่อยืนยันการเข้าร่วมการปฐมนิเทศและเข้าร่วมการประกวด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-226-3000 ต่อ #202, 205 ***

การคัดเลือกรอบแรก
1. ทําการออกแบบเสื้อผ้า โดยกําหนดให้เป็นชุด Conceptual ภายใต้ Concept “อัตลักษณ์ไทยสู่รันเวย์ โลก” พร้อมส่งผลงานภาพสเก็ตผลงาน พร้อมแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน โดยประกอบด้วยรายละเอียด
ดังนี้
– ออกแบบภาพสเก็ตผลงาน จํานวน 1 บอร์ดและแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน (Mood Board)จํานวน 1 บอร์ด รวมทั้งสิ้น 2 บอร์ด
– ระบุประเภทวัตถุดิบ และอุปกรณ์ตัดเย็บที่ใช้ทั้งหมดลงในกระดาษ 100 ปอนด์
– ขนาด A3 (36×48 ซม.) แนวตั้งหรือแนวนอน และติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด A3 (36×48 ซม.)
– พร้อมใส่ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ชื่อโรงเรียน ชั้นที่กําลังศึกษาชื่อผลงาน แรงบันดาลใจ ด้านหลังฟิวเจอร์บอร์ด สําหรับบุคคลทั่วไปติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด A3 (36×48 ซม.) พร้อมใส่ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ชื่อร้าน (ถ้ามี) ชื่อผลงาน แรงบันดาลใจ

2. ส่งใบสมัครและผลงาน ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ** โดยส่งด้วยตนเองหรือจัดส่งไปรษณีย์โดยจะนับจากวันที่เอกสารส่งถึงสํานักงานเท่านั้น จัดส่งผลงานได้ที่ สํานักงานชั้น 7 บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด
เลขที่ 677-681 ถ.จักรเพชรแขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนครกรุงเทพมหานคร 10200 วงเล็บมุมซอง ส่งผลงานเข้าประกวด เสื้อผ้า China World Fabric Fashion Design Contest 2015 (ครั้งที่ 5) โทร. 02-226-3000
** เมื่อนักศึกษานําส่งสถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษานั้นๆ จะต้องรีบจัดส่งไปรษณีย์แบบ EMS มาที่บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด สาขาวังบูรพา ให้ถึงภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เพื่อให้ทันวันตัดสิน
รอบแรก **
3. คัดเลือกผลงานให้เหลือประเภทละ 10 ทีม วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และประกาศผลผู้เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ โรงเรียนที่ท่านศึกษาอยู่, ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ 02-226-3000 , www.facebook.com/chinaworld wongburapa , www.vec.go.th
4. ศูนย์การค้าไชน่าเวิล์ด จัดทําบอร์ดโชว์ผลงาน 20 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ เพื่อใหผู้ที่มาใช้บริการศูนย์การค้าฯ ร่วม Vote ผลงานที่ประทับใจ

กิจกรรม Work Shop  6-7 กรกฎาคม 2558
1. ผ้แข่งขันประเภทนักศึกษาอาชีวศึกษาที่เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จะต้องเดินทางมาเข้าร่วม Work Shop
2. ผ้แข่งขันประเภทบุคคลทั่วไปและวิทยาลัยสารพัดช่าง 10 ทีมสุดท้ายจะต้องเข้ามาร่วม Work Shop เพื่อทํากิจกรรมที่ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558 โดยร่วมทํากิจกรรม Work shop ที่บริเวณชั้น 6 ศูนย์การค้าไชน่าเวิล์ด เวลา 10.30-16.00 น. ผู้เข้ารอบจะได้พบกับร้านผ้าที่สนับสนุนเพื่อรับผ้าหลักในการตัดเย็บ พร้อมร่วมกิจกรรม workshop สอนเทคนิคพิเศษในการออกแบบตัดเย็บ รวมถึงวิธีการเลือกชนิดผ้า, การ
เลือกใช้สีผ้าแนวใหม่, การออกแบบพร้อมตัดเย็บชุดสําหรับสตรี, และพาผู้เข้ารอบเดินดูร้านผ้าที่เข้าร่วมเป็นสปอนเซอร์, ส่วนอุปกรณ์เพิ่มเติมในการตัดเย็บผ้เข้าประกวดต้องจัดหาเอง

การประกวดรอบตัดสิน 10 สิงหาคม 2558
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ผู้เข้ารอบ จํานวน 20 ทีม ต้องเตรียมชุดที่ตัดเย็บเสร็จเรียบร้อยโดยใช้วัสดุผ้าหลักจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์เท่านั้น
หมายเหตุ : ผลงานที่เข้ารอบทั้ง 20 ผลงานต้องวางโชว์ที่ศูนย์ฯ ต่อตามที่ศูนย์ฯกําหนด ระยะเวลา 2 สัปดาห์ เงินสดสนับสนุนการศึกษาการประกวด
1. รางวัลที่ 1 รางวัลเงินสดสนับสนุนการศึกษารางวัลละ 20,000 บาท จํานวน 2 รางวัล
สําหรับนักเรียน-นักศึกษา ในสังกัดการอาชีวศึกษา 1 รางวัล
สําหรับผู้ผ่านการอบรมจากวิทยาลัยสารพัดช่างและ บุคคลทั่วไป 1 รางวัล
2. รางวัลที่ 2 รางวัลเงินสดสนับสนุนการศึกษา รางวัลละ 12,000 บาท จํานวน 2 รางวัล
สําหรับนักเรียน-นักศึกษา ในสังกัดการอาชีวศึกษา 1 รางวัล
สําหรับผู้ผ่านการอบรมจากวิทยาลัยสารพัดช่างและ บุคคลทั่วไป 1 รางวัล
3. รางวัลที่ 3 รางวัลเงินสดสนับสนุนการศึกษา รางวัลละ 8,000 บาท จํานวน 2 รางวัล
สําหรับนักเรียน-นักศึกษา ในสังกัดการอาชีวศึกษา 1 รางวัล
สําหรับผู้ผ่านการอบรมจากวิทยาลัยสารพัดช่างและ บุคคลทั่วไป 1 รางวัล
4. รางวัลที่ 4 รางวัลเงินสดสนับสนุนการศึกษา รางวัลละ 5,000 บาท จํานวน 2 รางวัล
สําหรับนักเรียน-นักศึกษา ในสังกัดการอาชีวศึกษา 1 รางวัล
สําหรับผู้ผ่านการอบรมจากวิทยาลัยสารพัดช่างและ บุคคลทั่วไป 1 รางวัล
5. รางวัล Popular Vote จํานวน 2 รางวัล แบ่งเป็น
ผลงานที่ชนะคะแนน Vote จากคูปองโหวตในศูนย์การค้า 1 รางวัล 4,000 บาท
ผลงานที่ชนะคะแนน Vote จาก Facebook 1 รางวัล 4,000 บาท
6. รางวัลสําหรับผู้โหวต Popular Vote 2 รางวัล
ผู้ร่วม Vote ผลงานผู้ชนะรางวัลpopular vote ผ่านทางคูปองโหวตในศูนย์การค้า 1 รางวัล 3,000 บาท
ผู้ร่วม Vote ผลงานผู้ชนะรางวัลpopular vote ผ่านทางFace book 1 รางวัล 3,000 บาท
หมายเหตุทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กําหนดการประกวด
18 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 58 เปิ ดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด + แจกโจทย์
18 มิถุนายน 58 ปฐมนิเทศ + WORKSHOP ผู้เข้าร่วมประกวด (แนะแนวทางการออกแบบ) แจกโจทย์ เชิญ อาจารย์อาชีวศึกษาเข้าฟัง
29 มิถุนายน 58 ปิ ดรับผลงานทีส่งเข้าประกวด (ทั้ง 2 ประเภท)
30 มิถุนายน 58 คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน 20 ทีมสุดท้าย (ประเภทละ 10 ผลงาน)
1 กรกฎาคม 58 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 20 ทีม
2 กรกฏาคม 58 เปิ ด VOTE ONLINE ที Facebook Fanpage “Chinaworld Wangburapa”
6 – 7 กรกฎาคม 58 กิจกรรม WORKSHOP
7 สิงหาคม 58 ซ้อมคิวการประกวด / FITTING
9 สิงหาคม 58 ปิ ด VOTE ONLINE เที่ยงคืน
10 สิงหาคม 58 การประกวดรอบตัดสิน และการแสดงแฟชั่นโชว์จากผู้เข้ารอบ 20 ทีม

You may also like...