ART IN PARADISE 2015

รายละเอียดการส่งผลงาน และการประกวดแบ่งออกเป็น 2 รอบ และ 1 กิจกรรม Work Shop

รอบที่ 1  รอบคัดเลือก
1. ผู้สมัครต้องส่งผลงาน โดย 1 ทีมต้องส่งผลงาน ดังนี้
•วาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “Paradise in Your Mind” ชนาด 25*36 นิ้ว และแนบเอกสารการสมัครครบชุด ตามข้อกำหนด จึงจะได้รับการพิจาณา
2. ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบถึงความผิดพลาดเกี่ยวกับความล่าช้า การสูญหาย ความเสียหายของผลงานและเอกสารการสมัครที่อาจจะเกิดขึ้น
3. ผู้จัดงานจะเก็บรักษาผลงานที่ผ่านการประกวดทุกชิ้นไว้ โดยไม่มีการยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น โดยผลงานและเอกสารการสมัคร ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะไม่มีการส่งคืนให้กับผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครทุกคนที่กรอกรายละเอียดไว้ในใบสมัคร จะถูกเก็บรักษาไว้ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
5. ตลอดระยะเวลาโครงการ ผู้จัดงานมีสิทธิ์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎข้อบังคับต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้จัดงาน
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ ผู้ใดจะอุธรณ์มิได้ คณะกรรมการอาจงดการให้รางวัลใดรางวัลหนึ่งได้ หากไม่มีผลงานอยู่ในเกณฑ์การพิจารณา หรือไม่มีรางวัลที่สมควรได้รับรางวัลนั้น

Workshop
1.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 8 ทีม จะต้องเข้าร่วมอบรมความรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ทางผู้จัดเตรียมให้
2.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับหัวข้อ กลับไปทำการบ้านเพื่อเตรียมอุปกรณ์ในการตกแต่งอื่นๆ เพิ่มเติมจากที่ผู้จัดมีให้และนำความรู้จากการ Workshop ไปพัฒนาผลงานในลำดับต่อไป

รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ
1.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และเข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 17,18,19 กรกฎาคม 2558 ในที่ที่ ผู้จัดเป็นผู้กำหนด ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
2.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องใช้อุปกรณ์และสี ที่ทางผู้จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
3.ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละกลุ่มต้องสร้างสรรค์ศิลปกรรมด้วยฝีมือ และความคิดของตนเองภายในหัวข้อ และ เวลาที่กำหนด ขนาดของผลงาน 2.4×1.80 ฐาน 1.50 เมตร
4.ผลงานที่ประกวดทั้งหมดถือเป็นสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้จัด
5.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ ผู้ใดจะอุธรณ์มิได้ คณะกรรมการอาจงดการให้รางวัลใด
รางวัลหนึ่งได้ หากไม่มีผลงานอยู่ในเกณฑ์การพิจารณ หรือไม่มีรางวัลที่สมควรได้รับรางวัลนั้น

หลักเกณฑ์การสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
คุณสมบัติ
1.ผู้สมัครต้องเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
2.สถาบันการศึกษาสามารถส่งผู้สมัคร เข้าร่วมการแข่งขันได้โดยไม่จำกัดจำนวนทีม
3.ผู้สมัครแต่ละกลุ่มอาจสมัครในนามตัวแทนของสถาบันการศึกษา หรือกลุ่มผู้สมัครอิสระได้ โดยกำหนดจะต้องะมีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 6 คน ต่อ 1 ทีม มีมัธยมต้น 3 คน และมัธยมปลาย 3 คน ทำงานร่วมกัน
4.ผู้สมัครต้องดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อม เซ็นชื่อกำกับเอกสารแสดงตน
5.จัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบ ประกอบด้วย
– ใบสมัครที่กรอกแบบฟอร์มครบถ้วน
– บัตรประจำตัวนักเรียน
– สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองพร้อมเซ็นชื่อกำกับ
– เอกสารทั้งหมดจัดใส่ซองให้เรียบร้อย โดยวงเล็บมุมซองว่า “ Art in Paradiseปี 4 ”

เกณฑ์การตัดสิน
• คุณภาพผลงาน
• ถ่ายทอดเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อที่ได้รับ
• ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำเสนอ
• ความสามัคคีของทีม
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ ผู้ใดจะอุธรณ์มิได้คณะกรรมการอาจงดการให้
• รางวัลใดรางวัลหนึ่งได้ หากไม่มีผลงานอยู่ในเกณฑ์การพิจารณา หรือไม่มีรางวัลที่สมควรได้รับรางวัลนั้นการตัดสิน
• ทางคณะผู้จัดได้คัดเลือกคณะบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน โดยคำตัดสินของคระกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
• คณะกรรมการการพิจารณาตัดสินผลงานของผู้ผ่านเข้ารอบแรกให้เหลือ 8 ผลงาน โดยผู้จัดงานจะเป็นผู้ติดต่อแจ้งผลให้ผู้เข้ารอบทราบทาง โทรศัพท์ หรือ อีเมล์
• การจัดงานประกาศผลรางวัลผู้ชนะการประกวดจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 19 กรกฎาคม 2558

รางวัลมีดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยประทาน และประกาศนียบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท และประกาศนียบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท และประกาศนียบัตร
4. รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท และประกาศนียบัตร

รางวัลพิเศษ โรงเรียนที่ได้รับรางวัล 1,2 และ 3 จะได้รับทุนการศึกษาเพิ่ม โรงเรียนละ 10,000.00 บาท และตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ – มาเก๊า จำนวน 4 รางวัล
สำหรับโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ แต่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนละ 5,000.00 บาท

หมายเหตุ : ผู้ชนะเลิศลำดับ 1,2 และ3 จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม CSR กับทางศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
วันเวลาและสถานที่ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
02-610-8497 พี่กิ๊บ / 02-610-8499 พี่โม / 02-610-8495 พี่เน
หรือเข้าไป download ใบสมัครในเว็บไซต์ www.paradisepark.co.th

You may also like...