Shape of Remembrance

มนุษย์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถมีความรู้สึกต่อประสบการณ์จากการดำเนินชีวิต บางครั้งเป็นความทรงจำที่สร้างความรู้สึกดี ฝังลึกไว้ในจิต แต่บางครั้งก็เป็นความทรงจำที่ทำให้ระลึกถึงข้อผิดพลาดในชีวิต สร้างบาดแผลในใจ หากระลึกถึงความรู้สึกและประสบการณ์นั้น แม้จะเป็นความทรงจำที่ดีหรือไม่ก็ตาม ควรคิดคำนึงและมองให้เป็นประโยชน์ เปลี่ยนความรู้สึกนั้น ให้เกิดเป็นแรงผลักดัน กระตุ้นเตือนสามัญสำนึกด้วยสติสัมปชัญญะ เพื่อให้ก่อเกิดพลังใจ เกิดปัญญา อันจะนำไปสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างมีสติ รอบคอบ สมดุล

PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชมนิทรรศการ “Shape of Remembrance” โดย “วารี แสงสุวอ” พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 17.00 น. ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

Exhibition : Shape of Remembrance
Artist : Wari Saengsuwo
Date : 7– 27 May 2015
Venue : PSG Art Gallery
Tel : 02-221-0820

You may also like...