Tagged: Shape of Remembrance

Shape of Remembrance

มนุษย์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถมีความรู้สึกต่อประสบการณ์จากการดำเนินชีวิต บางครั้งเป็นความทรงจำที่สร้างความรู้สึกดี ฝังลึกไว้ในจิต แต่บางครั้งก็เป็นความทรงจำที่ทำให้ระลึกถึงข้อผิดพลาดในชีวิต สร้างบาดแผลในใจ