The 13 Thailand Art of stucco Exhibition 2013

ศิลปะปูนปั้น เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าอีกส่วนหนึ่งในงานศิลปะไทย โดยใช้ปูนที่มีส่วนผสมเฉพาะ มีความเหนียวดีนำมาปั้นเป็นงานประติมากรรม ทั้งที่เป็นรูปเคารพและตกแต่งอาคารสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่อย่างมากมายในประเทศไทย

โดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่าเช่น เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา สุโขทัย กำแพงเพชร อยุธยา เพชรบุรี และกรุงเทพฯ ปัจจุบันเทคนิคดังกล่าวเป็นที่รู้จักในแวดวงจำกัด เช่น พระสงฆ์ ช่างและนักเรียน นักศึกษาที่เรียนศิลปะ จึงทำให้เยาวชนและคนทั่วไปในปัจจุบันไม่เข้าใจถึงที่มาที่ไป คุณค่า และหน้าที่ใช้งานของศิลปะปูนปั้น ซึ่งในระยะยาวจะมีผลต่อการอนุรักษ์และพัฒนาได้

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงร่วมกับบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) กรมศิลปากร สมาคมประติมากรไทย การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นครั้งที่ 13 ซึ่งผ่านการแข่งขันในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติตัดสิน อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน อาจารย์ชำเรือง วิเชียรเขต อาจารย์ทองร่วง เอมโอษฐ์ รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี อาจารย์จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์ อาจารย์ สุดสาคร ชายเสม อาจารย์ปัญญา เพ็ชรชู อาจารย์ปรัชญา จันทราทิพย์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศิลปะปูนปั้นให้คงอยู่สืบไป ปรากฏว่าได้รับความสนใจมีผู้ส่งผลงานและเข้าร่วมประกวดมากมาย โดยแบ่งการแข่งขันเป็นประเภท ๔ ได้แก่ ประเภทปั้นปูนสด หัวข้อ”มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์” ประเภทปั้นปูนสำเร็จรูปทีพีไอ หัวข้อ “พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ ละครนอก” ประเภทผลงานสำเร็จรูป หัวข้อ”ความอบอุ่น” ประเภทปั้นปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ ระดับเยาวชน หัวข้อ “การละเล่นของไทย” โดยผลงานที่ชนะเลิศ จะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล ๑๖๐,๐๐๐ บาท และมีรางวัลอื่นๆอีกมากมาย มีผลงานที่ร่วมจัดแสดง จำนวน ๑๖๐ ชิ้น

ผลงานชนะเลิศ ประเภทประติมากรรมลอยตัว 

ศิลปิน : นายมงคล ฤาชัยราม

ชื่อผลงาน : วิถีแห่งแห่งความสุข

ผลงานชนะเลิศระดับเยาวชน ประเภทการปั้นปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ

ศิลปิน : ภานุพัฒน์ วิบูลรุ่งเรือง

ชื่อผลงาน : วัวเทียมเกวียน

ผลงานชนะเลิศระดับประชาชน ประเภทการปั้นปูนสด

ศิลปิน : สมพงษ์ สงคลิ้ง

ชื่อผลงาน : กัณฑ์กุมาร

ผลงานชนะเลิศ ประเภทการปั้นปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ

ศิลปิน : ธาดา แก้วสมนึก

ชื่อผลงงาน : มนต์เสน่หาชาละวัน

กำหนดการ พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ 

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

โดย นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการ และรองเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน

๑๖.๐๐ น. – ผู้ชนะการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ รายงานตัวที่โต๊ะลงทะเบียน
๑๗.๓๐ น. – คณะกรรมการจัดงาน แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน พร้อมกันบริเวณงาน
๑๘.๐๐ น. – นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา ประธานพิธีเดินทางมาถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เจ้าฟ้า
– ฉาย DVD การประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓
– นายชัยรัตน์ กิตติธร ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) มอบสูจิบัตรนิทรรศการฯแด่ประธาน
– อธิบดีกรมศิลปากร หรือผู้แทน กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานนิทรรศการฯ
-นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการฯ
– นายมงคล ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง อ่านรายชื่อผู้แทนองค์กรร่วมจัดงาน และคณะกรรมการตัดสินเข้ารับของที่ระลึก และรายชื่อผู้เข้ารับรางวัลจำนวน ๓๗ คน
– ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
– นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ มอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธีฯ
– ประธานในพิธีฯ ตัดแถบแพรเปิดงานนิทรรศการฯ(วงดนตรีไทยบรรเลงเพลง)
– ชมนิทรรศการฯ(วงดนตรีไทยบรรเลงเพลง)
– ประธานเดินทางกลับ

นิทรรศการ : การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2556
วันที่ : 4–30 ตุลาคม 2556
เวลา : 9.00 น. – 16.00 น.
สถานที่ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : อาจารย์สมยศ คำแสง 081-628-8979

You may also like...