Life and Nature

กลุ่ม “Individualists” นำเสนอผลงานการสร้างสรรค์ครั้งนี้โดยมีมุมมองของแต่ละคนแตกต่างกันไป ตามจินตนาการของตัวเอง โดยมีเนื้อหาเรื่องเดียวกันคือชีวิตกับธรรมชาติ ด้วยการแสดงออกเป็นผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อประสม โดยมองว่า ชีวิตและธรรมชาติเป็นของคู่กัน ธรรมชาติเป็นผู้สร้างและให้กำเนิดทุกชีวิตในโลกนี้ ฉะนั้นการดำรงอยู่ของชีวิตและธรรมชาติควรเป็นไปอย่างสมดุลซึ่งกันและกัน

พิธีเปิดนิทรรศการวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 17.30 น. โดย คุณปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี

นิทรรศการ : ศิลปะกลุ่มIndividualists ครั้งที่5 “ชีวิตกับธรรมชาติ ” (Life and Nature)
ศิลปิน : กลุ่ม “Individualists” ศาสตราภิชานฯ สัญญา วงศ์อร่าม, รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ปรียวนิตย์, รองศาสตราจารย์สุกรี วัชรพรรณ
วันที่ : 2 – 17 ธันวาคม 2557
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง1 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 02-218-3709 / 085-945-7746

You may also like...