Tagged: Life and Nature

Life and Nature

กลุ่ม “Individualists” นำเสนอผลงานการสร้างสรรค์ครั้งนี้โดยมีมุมมองของแต่ละคนแตกต่างกันไป ตามจินตนาการของตัวเอง โดยมีเนื้อหาเรื่องเดียวกันคือชีวิตกับธรรมชาติ ด้วยการแสดงออกเป็นผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อประสม