ASEAN WAY

ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจากศตวรรษที่แล้วมาสู่ศตวรรษที่ 21 นักวิชาการได้คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไว้หลายประการ โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ที่ถูกกล่าวถึง และถูกนำมาถกเถียงอย่างกว้างขวาง มีความเชื่อที่ว่าการรับรู้ปัญหาระดับมหภาค และการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วยสร้างจิตสำนึกแห่งยุคสมัย (Zeitgeist) ขึ้น และจะค่อยๆ หลอมรวมประชาคมโลกเข้าด้วยกัน ประเทศจะกลายเป็นชุมชนย่อยของหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “หมู่บ้านโลก” (Global Village) ดังจะเห็นได้จาก ความร่วมมือระดับนานาชาติเกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งโดยมากเป็นความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระหว่างกันในหมู่ประเทศสมาชิก ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเหล่านี้เกิดขึ้นในหลายภูมิภาค อาทิ ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (EEC) และเขตเศรษฐกิจเสรีเอเชียใต้ (SAFTA) รวมไปถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ. 2558

ในขณะที่สังคมไทยตกอยู่ในบรรยากาศของการแก้ไขปัญหาภายในประเทศ แต่ข้อตกลงเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึงแล้วนั้น เป็นวาระแห่งชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าประเทศไทยจะมีความพร้อมหรือไม่ก็ตาม การมุ่งเป้าหมายในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนให้ได้อย่างสง่างามจึงเป็นพันธกิจของทุกองค์กรทุกภาคส่วน การเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม ASEAN ภายใน ปี พ.ศ.2558 กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานตามปฏิญญา ASEAN ด้านการศึกษา อาทิ การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสาร และการสร้างเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ ASEAN การจัดนิทรรศการศิลปะสัญจรเป็นวิถีทางหนึ่งในกรอบเป้าหมายนี้ในอันที่จะสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีวัฒนธรรม พื้นฐานสังคม ระบอบการปกครอง และการเมืองที่แตกต่างกัน ในโอกาสที่การแสดงศิลปกรรมประจำปีของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ เวียนมาอีกครั้ง ในวันที่ 15 กันยายน 2557 คณะจิตรกรรม ฯ ใคร่ใช้การจัดนิทรรศการครั้งนี้ เป็นขั้นตอนทบทวน และปรับทิศทาง เพื่อแสดงอัตลักษณ์ขององค์กร และเป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะนำนิทรรศการนี้ ไปเผยแพร่ในประเทศสมาชิกอาเซียนในลำดับถัดไป

โครงการนิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ เป็นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวาระวันศิลป์ พีระศรี (15 ก.ย.) เพื่อแสดงกตัญญุตาแด่ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งและเป็นผู้บุกเบิกและวางรากฐานด้านศิลปะสมัยใหม่ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งในปีพุทธศักราช 2557 นี้ นิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์ คณะจิตรกรรมฯ ได้ดำเนินมาจนถึงครั้งที่ 31 โดยนิทรรศการจะจัดแสดงและเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. – 18.00 น. ทุกวันจันทร์ – เสาร์ เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ กำหนดพิธีเปิดนิทรรศการในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 (วันศิลป์ พีระศรี) เวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธี ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร

 

You may also like...