Tagged: ASEAN WAY

ASEAN WAY

ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจากศตวรรษที่แล้วมาสู่ศตวรรษที่ 21 นักวิชาการได้คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไว้หลายประการ โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ที่ถูกกล่าวถึง และถูกนำมาถกเถียงอย่างกว้างขวาง