Arising

กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายของนักศึกษา

กระบวนวิชา 114408 ศิลปนิพนธ์ภาพถ่าย (Art Thesis in Photograph) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 ภายใต้ชื่องาน “Arising” ซึ่งจะมีการจัดแสดงนิทรรศการขึ้นในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2557-6 เมษายน 2557 ณ บริเวณพื้นที่ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ (Lifestyle Hall) ชั้น 2 สยามพารากอน กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนกระบวนการทางความคิด เพื่อสร้างสรรค์เป็นชุดผลงานศิลปะภาพถ่าย ผ่านการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจควบคู่ไปกับการเก็บเกี่ยวทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อจัดแสดงผลงานที่ได้กลั่นกรองจากแนวความคิดในงานศิลปะการถ่ายภาพโดยนำเสนอชุดผลงานศิลปะภาพถ่ายเป็นผลงานนิทรรศการสร้างสรรค์ที่นักศึกษาผลิตขึ้น ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และเผยแพร่ผลงานภาพถ่ายสู่สาธารณะซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว

ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานเปิดนิทรรศการ “Arising” ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ (Lifestyle Hall) ชั้น 2 สยามพารากอน กรุงเทพฯ

You may also like...