สัญญาดอกไม้

นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัย “สัญญาดอกไม้”โดย ธนาทิพย์ ทิพย์วารี และ อัญชนา นังคลา “ดอกไม้” คือ สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งที่มีชีวิตและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นเดียวกันกับมนุษย์ ความสำคัญของดอกไม้ที่มีต่อมนุษย์ ในเชิงปัจจัยประดับทางวัตถุหรือเครื่องปรุงอาหารและยาเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างความลึกซึ้งผูกพันกับมนุษย์ทางใจด้วย ในการรับรู้ขณะชมดอกไม้, รับกลิ่นดอกไม้, สัมผัสกับดอกไม้และได้ค้นพบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดจากภายในตนเอง

ดอกไม้ จึงมีความสำคัญต่อแรงบันดาลใจ เพราะมนุษย์กับดอกไม้ต่างเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินั่นเอง “สัญญา” คือส่วนประกอบของชีวิตอย่างหนึ่งที่ทำงานอยู่ภายในจิตใจมนุษย์ด้วยกันอยู่ 5 ส่วน ที่เรียกว่า ขันธ์ 5 แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักคือ รูปขันธ์ (ดอกไม้) และ นามขันธ์ ได้แก่ เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ ซึ่งเป็นสาระสำคัญนำพาชีวิตให้เป็นไปตามภาวะทางจิตใจต่าง ๆ เป็นทั้งความสุขหรือความทุกข์ ดังที่ได้กล่าวมา เรื่องของดอกไม้ธรรมชาติและสัญญา จึงเป็นภาวะหนึ่งภายในจิตใจของมนุษย์ และสานสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการดำเนินไปของวิถีตามธรรมชาตินั้น ได้เปิดเผยสัจจะความจริงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ด้วยความบริสุทธิ์เปิดเผยและเที่ยงตรง ซึ่งเป็นกระบวนการที่เราสัมผัสรับรู้ได้ถึงความงดงามความจริง แฝงไว้ด้วยปรัชญาการดำเนินชีวิตอยู่มากมาย สามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกและความเข้าใจของมนุษย์ต่อการมีอยู่ของชีวิต

 

ความสำคัญในผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ชุด “สัญญาดอกไม้” โดยศิลปินหญิงทั้งสองคน ธนาทิพย์ ทิพย์วารี และ อัญชนา นังคลา ด้วยภาษาภาพทางศิลปะผ่านสัญญาในจิตใจและนำไปสู่ภาวะทางปัญญาของแต่ละบุคคล ในดอกไม้นานาพรรณถือเป็นตัวแทนสากลอย่างหนึ่ง ซึ่งมีมากมายอยู่ทั่วโลก และแฝงไว้ด้วยปรัชญาสื่อความหมายเป็นประเด็นต่างๆ ของชีวิต มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่มีส่วนประกอบของชีวิตและจิตใจที่ทำงานสอดคล้องกันอย่างลึกซึ้งด้วยความละเอียดอ่อน ซึ่งในสัญญาข้อนี้ได้เกื้อกูลการดำเนินชีวิตของมนุษย์ คือการหมายรู้ หรือการรับรู้ และทำหน้าที่เชื่อมโยงสาระทางรูปต่างๆ เพื่อนำไปสู่การแปรค่าโดยขันธ์ขั้นต่อไป จนกระทั่งเข้าสู่ขั้นปัญญาญาณ ในนิทรรศการจัดแสดงผลงานของศิลปินทั้งสองท่านที่ได้ถ่ายทอดผลงานสร้างสรรค์ดอกไม้ใบแบบเฉพาะตน ด้วยงานเทคนิคสีน้ำมันจำนวนประมาณ 40 ชิ้น เพื่อให้ผู้สนใจเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

พิธีเปิดนิทรรศการ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555 เวลา 18:00 น. ได้รับเกียรติจาก คุณโสภาวดี บุณยรักษ์  (กรรมการบริหาร Subhashok The Arts Centre) ประธานในพิธีฯ

นิทรรศการ :  สัญญาดอกไม้
ศิลปิน : ธนาทิพย์ ทิพย์วารี, อัญชนา นังคลา
วันที่ :  13 – 28 กรกฎาคม 2555
สถานที่ :  PSG art gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

You may also like...