ผลงานศิลป์ปี 56

เนื่องด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ได้ทำการเปิดสอนศาสตร์ทางด้านศิลปะหลากหลายแขนง โดยมีหมวดวิชาพื้นฐานทางศิลปะเป็นผู้ปูพื้นฐานทางศิลปะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาทุกภาควิชา

ทั้งนี้คณาจารย์ในหมวดวิชา ได้ปรึกษาหารือกัน และเล็งเห็นแล้วว่า นอกจากหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนและให้วิชาความรู้ทางศิลปะแก่นักศึกษาแล้ว คณาจารย์ในหมวดวิชาฯ ยังมีบทบาทอีกหนึ่งบทบาทก็คือ การเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง ทางหมวดวิชาพื้นฐานทางศิลปะ จึงได้เชิญชวนเหล่าคณาจารย์ใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อร่วมแสดงผลงานศิลปะ โดยได้รวบรวมผลงานในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น ผลงานวาดเส้น,ผลงานจิตรกรรมสีน้ำ,สีน้ำมัน,ผลงานภาพถ่าย และผลงานสื่อผสม ซึ่งงานแสดงนิทรรศการได้ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 – พ.ศ.2555 โดยใช้ชื่อว่า นิทรรศการผลงานศิลป์

ในการจัด นิทรรศการผลงานศิลป์ ปี56 นี้ ถือเป็นครั้งที่ 7 โดยจัดขึ้นที่ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีศิลปินเข้าร่วมทั้งสิ้น 30 ท่านดังนี้

ศิลปินเข้าร่วมโครงการ
ศิลปินรับเชิญ  
ดร.เลิศลักษณ์ ส. บุรุษพัฒน์   รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข
อาจารย์เฉิดโฉม จันทราทิพย์   รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์
ศาสตราจารย์กิตติคุณวัฒนะ จูฑะวิภาต รองศาสตราจารย์จิระพัฒน์ พิตรปรีชา
ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอกพลากร         �
ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก  �

ศิลปินในโครงการ           
อาจารย์สาธร รุ่งทวีชัย  อาจารย์สิริทัต  เตชะพะโลกุล�
อาจารย์เนติกร ชินโย อาจารย์ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช
อาจารย์ปรวรรณ ดวงรัตน์ อาจารย์คุณัชญ์ วัฒนกิจเจริญ
อาจารย์วัชราพร อยู่ดี อาจารย์จิณณ์ธิศา  สุระประเสริฐ
อาจารย์อัจจิมา เจริญจิตร ตนานนท์ อาจารย์ธนพงษ์ ผลาขจรศักดิ์
อาจารย์ณมณ ขันธชวะนะ อาจารย์อุบลวรรณ มูลกัณฑา
อาจารย์โอภาส เจริญสุข อาจารย์จักรพันธ์  สุระประเสริฐ                                                                         �
อาจารย์เตชนิธิ สังขะทรัพย์ อาจารย์กมลวรรณ พัชรพรพิพัฒน์
อาจารย์ธันวา ห้วงสมุทร อาจารย์อุดม บุญเฉลิมชัย        �
อาจารย์อนันต์ ประภาโส อาจารย์อดิศักดิ์ สร้อยสุริยา
คุณกรณ์ กรดนวม

วัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการ
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะของคณาจารย์ ซึ่งถือเป็นงานบริการด้านสังคม
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
3. เพื่อสร้างบรรยากาศทางศิลปะของคณาจารย์ภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์
4. เพื่อประชาสัมพันธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 18:30 น. โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์  สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประธานในพิธีเปิด

นิทรรศการ : “ผลงานศิลป์ปี 56”
ศิลปิน : คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์�
วันที่ : 4 – 17 มีนาคม 2556
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 – 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/ โทรสาร : 02-218-3709
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://jamjureeartgallery.blogspot.com

You may also like...