ดูงาน-บรรยาย-ฉายหนัง : ทฤษฎีศิลป์ โดย ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูงาน-บรรยาย-ฉายหนัง : ทฤษฎีศิลป์ นิทรรศการโดย ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูงาน

ศิลปะของศิลปินชั้นนำพร้อมคำอธิบาย บทวิเคราะห์และวิจารณ์ พบกับผลงานของ อิทธิพล ตั้งโฉลก, ทวี รัชนีกร, พินรี สัณพิทักษ์, วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร, กัญญา เจริญศุภกุล, จักกาย ศิริบุตร, ธวัชชัยพันธุ์สวัสดิ์, ทวีศักดิ์ ศรีทองดี, ยุพา มหามาตร, เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์, อิมรอน ยูนุและนิวัฒน์ ชูทวน

บรรยาย+ฉายหนัง

ทฤษฎีศิลป์ที่โยงไปสู่ภาพยนตร์และภาพยนตร์ที่เชื่อมไปหาทฤษฎีศิลป์

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ดูงาน-บรรยาย-ฉายหนัง: ทฤษฎีศิลป์ และร่วมแสดงความยินดี

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่ 16.00 น.

การบรรยาย “เรื่องเก่ามาเล่าใหม่: ศิลปะอินสตอลเลชั่น”

โดย ผศ.สมพร รอดบุญ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาทฤษฎีศิลป์

 

พิธีแสดงความยินดีและจัดเลี้ยงเนื่องในโอกาส

อาจารย์ทวี รัชนีกรได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาทฤษฎีศิลป์ และศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ

PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการจัดแสดงระหว่าง 6 – 14 สิงหาคม 2555,10.00 – 18.00 น.

หยุดวันอาทิตย์และจันทร์ที่ 13

http://www.facebook.com/ArtTheorySU

You may also like...