ไทยไท

โครงการนิทรรศการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาศิลปะร่วมสมัยระหว่างศิลปินไทยและไต้หวัน “ระยะ:ไทยไท” คือโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย ริเริ่มโดยศิลปินไทยและไต้หวัน  เป็นการเคลื่อนและร่วมมือกันระหว่างกลุ่ม OCAC (ไต้หวัน) และศิลปินคู่ jiandyin (ประเทศไทย)

ผลงานของศิลปินที่สร้างสรรค์ขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศคือ ผลลัพท์ของการสื่อสารระหว่างกัน ที่ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย จัดแสดงในประเทศไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยนำเสนอผลงานฯ จากศิลปินไต้หวัน  12 ท่าน และศิลปินไทย 10 ท่าน เข้าร่วมโครงการฯ  จัดแสดงผลงานในนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การสัมมนา การแสดงสด และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และศูนย์ศิลปะร่วมสมัย OCAC Bangkok

โครงการแลกเปลี่ยนฯระหว่างศิลปินไทย/ไต้หวัน มุ่งเน้นประสบการณ์การเรียนรู้ข้ามเส้นแบ่งวัฒนธรรมทางศิลปะร่วมสมัย และความเป็นไปได้ในการทดแทนแนวคิดกระแสหลักจากมุมมองแบบตะวันตก บทบาทของศิลปะร่วมสมัยนำเราก้าวล่วงเข้าสู่พื้นที่แห่งภูมิรัฐศาสตร์ ลักษณะการแทรกซึมและสถานะของมันแยกตัวอย่างเป็นอิสระออกจากความจริง บทบาทของศิลปะร่วมสมัยจึงมีความยืดหยุ่น เหมาะสมต่อการเติมเต็มและชดเชยสถานการณ์ของการแยกตัวออกจากกันระหว่างภูมิภาคท่ามกลางวาทกรรมการต่อต้านโลกาภิวัฒน์ อำนวยให้เกิดกระบวนการทางสุนทรียภาพของท้องถิ่นในระดับภูมิภาค ขณะที่วัฒนธรรมหลายแห่งถูกลดทอนคุณค่ากลายเป็นสินค้าตีตราดังปรากฏในตลาดศิลปะ ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมและความพยายามให้เป็นหนึ่งเดียวของศิลปะด้วยระบบลดทอนเหลือเพียงรูปสัญลักษณ์และภาพนั้น ทำให้รายละเอียดมากมายสูญสลายและตกหล่นไประหว่างกระบวนการ ระยะ:ไทยไท จึงตั้งคำถามและพยายามผลักดันให้ประสบการณ์ทางสังคมและความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลเป็นสิ่งซึ่งไม่อาจลดทอนได้ โดยอาศัยกระบวนการสนทนาข้ามพรหมแดนและการลงพื้นที่ปฏิบัติการ เราจะทำอย่างไรให้สถานการณ์การสื่อสารทางศิลปะในระดับท้องถิ่น และการฟื้นฟูความหลากหลาย ความสลับซับซ้อนในการปฏิบัติงานศิลปะ เป็นเฉกเช่นประสบการณ์เชิงการสื่อสารแลกเปลี่ยนระหว่างกัน

ตลอดปีที่ผ่านมาศิลปินคู่ jiandyin ร่วมกับ OCAC ได้ดำเนินการโครงการฯ ต่อเนื่องตามลำดับ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 jiandyin ผสานความร่วมมือให้กับ OCAC ในการเปิดศูนย์ศิลปะร่วมสมัย OCAC Bangkok ซึ่งเป็นการย้ายฐานปฏิบัติการ จากกรุงไทเปสู่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้งเป็นศูนย์พำนักและปฏิบัติงานสำหรับศิลปินไต้หวัน (OCAC Bangkok artist in residency) ระยะเวลา 6 เดือน การสร้างพื้นที่ทางศิลปะในต่างประเทศเช่นนี้ ทำให้ OCAC ให้ความสำคัญกับประเด็นความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรม จึงได้เชื้อเชิญศิลปินไทย และไต้หวัน มาเข้าร่วมกิจกรรมการพูดคุยแลกเปลี่ยน จัดนิทรรศการ และการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางสู่จินตนาการถึงการสร้างแผนผังความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไต้หวันขึ้น ความร่วมมือระหว่างกันนี้จะนำไปสู่ตำแหน่ง และพื้นที่ในทางตรงกันข้ามของการจัดวางทางศิลปะในกระแสวาทกรรมทางศิลปะในปัจจุบัน

OCAC ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2544 ณ กรุงไทเปประเทศไต้หวัน เป็นพื้นที่ทางศิลปะที่ดำเนินการโดยกลุ่มศิลปิน อุทิศให้กับการจัดกิจกรรมทางศิลปะเชื่อมโยง (Arts Related) อาทิ การจัดการด้านภัณฑารักษ์ การสื่อสารแบบสหวิทยาการ และการเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย เป็นต้น โครงการแลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย ระยะ:ไทยไท  ครั้งนี้เป็นโครงการลำดับที่ 12 ในชุดการจัดการด้านภัณฑารักษ์ของ OCAC โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการสะท้อนแนวคิดการต่อรองทางด้านศิลปะกับสาธารณะ

Curatorial Team
Open Contemporary Art Center (OCAC), jiandyin (Jiradej and Pornpilai Meemalai)

Exhibition Artists:
CHANG En Maan
CHIU Chao Tsai
CHIU Chen Hung
CHOU Yu Cheng
FAN Hsiao Lan
HSU Chia Wei
HSU Tang Wei
LIN Chi Wei
LIU Ho Jang
LO Shih Tung
YEH Wei Li

Collaboration Project by Thai artists include Jiandyin (Pornpilai, Jiradej Meemalai), Sakarin Krue-On, Preeyachanok Ketsuwan,
Sutthirat Supaparinya, Jakrawal Nilthamrong, (อยู่ในระหว่างการยืนยันการเข้าร่วม) Thaweesak Srithongdee, Suporn Choosongdej
Wasinburee Supanichvoraparch, Suwitcha and Krisda Dussadeewanich, Thawatchai Puntusawasdi

นิทรรศการ : ไทยไท
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2555 – 3 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ : ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ติดต่อโทร : 02-2146630
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://www.bacc.or.th

You may also like...