ศาสตร์แห่งพระราชา : โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน

งานจัดแสดงภาพถ่าย ‘ศาสตร์แห่งพระราชา : โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน’  เป็นการจัดแสดงภาพถ่ายของอาจารย์และนักศึกษาเครือข่ายนิเทศศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาเต่างอย ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

 โดย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และเครือข่ายนิเทศศาสตร์

การจัดแสดงภาพในครั้งนี้ จะมีการจัดเสวนา ดังต่อไปนี้
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
หัวข้อ “แรงบันดาลใจในการถ่ายภาพและถ่ายภาพอย่างไรให้ได้รางวัล”
โดย อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช ๒๕๕๒

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
หัวข้อ “แรงบันดาลใจในการถ่ายภาพและจุดอ่อนที่หลายคนมองไม่เห็นในการถ่ายภาพ”
โดย อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช ๒๕๕๒

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
หัวข้อ “เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพอย่างสร้างสรรค์”
โดย อาจารย์เกรียงไกร ไวยกิจ
ช่างภาพผู้ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
หัวข้อ “สีสัน แสงเงา เพื่อสื่อความหมาย”
โดย อาจารย์เกรียงไกร ไวยกิจ
ช่างภาพผู้ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

ขอเชิญชม งานจัดแสดงภาพถ่าย ‘ศาสตร์แห่งพระราชา : โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน’วันที่ ๑๕ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.– ๑๙.๐๐น. เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน (หยุดวันจันทร์) ณ โถงเอนกประสงค์ ๑ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ๐๒-๗๘๗-๗๒๓๔-๖

Supornchai Saetae (CHAI)
WeeM Communications Co.,Ltd.
Tel: 02-668-3500
E-mail:supornchai.weem@gmail.com

 

You may also like...