CREATIVE ART EXHIBITION

Creative Art Exhibition นิทรรศการแสดงผลงานระหว่างทางของการศึกษาในรายวิชา Creativity in Visual Art I : การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 1 วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาวิเคราะห์ ทดลอง ค้นคว้า ค้นหา พัฒนาความคิด การแสดงออกและการปฏิบัติ

เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์เฉพาะบุคคล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการศึกษาองค์ประกอบศิลป์และการวาดเส้น ปฏิบัติงานด้วยสื่อต่างๆทางทัศนศิลป์ โดยไม่จำกัดการสร้างสรรค์ทั้งเทคนิค วิธีการและวัสดุ ผลงานที่จัดแสดงเป็นผลจากการเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าและทดลองหาความเป็นไปได้ต่างๆ ทั้งทางเทคนิค รูปแบบ แนวความคิดและการแสดงออก อันเป็นฐานของการเรียนรู้ วิธีการศึกษา การทำงานสร้างสรรค์ในระดับสูงสู่ชั้นปีต่อ ๆไป

นิทรรศการ : CREATIVE ART EXHIBITION : การสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์
ศิลปิน : โดยนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ : 29 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ : PSG Art Gallery หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) กรุงเทพฯ
ติดต่อ : 02-221-3841

 

You may also like...