สะพานพระราม ๘

ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร
ปีที่ดำเนินการ : พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๔๔
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กรุงเทพมหานคร


กรุงเทพมหานครมีโครงการที่จะขยายสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเพื่อเพิ่มผิวจราจร ขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแผนที่ลายพระหัตถ์แสดงแนวสะพานแห่งใหม่ให้ทางกรุงเทพมหานครศึกษาความเป็นไปได้แทนการขยายสะพาน เพราะจะทำให้เสียระบบการจราจรจาก ถนนหยดน้ำ และถนนราชดำเนิน พร้อมทั้งยังพระราชทานแนวพระราชดำริในการป้องกันมิให้เกดิความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากการเวนคืนที่ดิน โดยไม่ให้ใช้พื้นที่มากเกินไปในการทำงานขึ้น-ลงสะพาน และได้พระราชทานชื่อ สะพานพระราม๘ เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณืแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

You may also like...