พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร

พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. ๒๕๓o –๒๕๔๙) เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕o๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดโสธรวรารามวรวิหาร เพื่อทรงประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อพิธีแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสว่า  “ตั้งใจมานมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรนานแล้ว  ทำไมสร้างพระอุโบสถแบบนี้ไม่สมเกียรติหลวงพ่อพุทธโสธร ให้ปรับปรุงแก้ไขเสียใหม่” ทั้งยังโปรดเกล้าฯให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนและอาคารหน้าพระอุโบสถให้สมเกียรติ
จากนั้นทางวัดโสธรวรารามวรวิหารจึงได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยได้มอบหมายให้นายประเวศ ลิมปรังษี เป็นสถาปนิกผู้ถวายงานตามพระราชดำริโดยได้ร่างแบบก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ จากนั้นได้ส่งแบบให้สำนักราชเลขาธิการเพื่อทูลเกล้าฯถวายและรับพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสว่าเรียบร้อยดีแล้วไม่มีข้อแก้ไข

พระอุโบสถมีรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ ขนาดกว้าง ๔๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๓.๕๐ เมตร เป็นอาคารหลังคาทรงเครื่องยอด ชนิดยอดทรงมณฑปแบบไทย ต่อเชื่อมด้วยวิหารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  ด้านข้างต่อเชื่อมด้วยอาคารรูปทรงอย่างเดียวกันกับพระวิหาร เป็นอาคารมุขเด็จ เมื่อประกอบกันเข้าแล้วจะเป็นอาคารแบบจตุรมุขทรงปราสาท ภายในตกแต่งด้วยภาพทะเลสีทันดรและจักรวาล

การออกแบบพระอุโบสถนั้นผู้ออกแบบได้เน้นการประยุกต์รูปแบบที่ไม่อิงตามแบบแผนของเขตพุทธาวาสทั่วไป โดยการรวมพระอุโบสถเข้ากับพื้นที่ใช้สอยอื่นๆให้เป็นหลังเดียวกัน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแนวใหม่ยุครัชกาลที่ ๙ และมีคุณลักษณะต้องตามพระราชดำริ คือ ให้เป็นอาคารที่สมเกียรติกับหลวงพ่อพุทธโสธร มีความสง่างาม มีคุณค่าทางศิลปกรรม เหมาะสมที่จะเป็นพุทธสถาน เป็นถาวรวัตถุคู่บ้านคู่เมือง และให้เป็นสมบัติของชาติอันมีค่าในอนาคต

สถาปนิก : นายประเวศ ลิมปรังษี

 

You may also like...