การบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมมหาราชวัง

ที่ตั้ง : พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
ปีที่ดำเนินการ : พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๔๙

ผู้รับผิดชอบโครงการ : สำนักพระบรมมหาราชวัง
การบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมมหาราชวังนั้น เป็นพระราชภาระกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีความสนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ได้เสด็จกลับมาประทับกรุงเทพมหานครเป็นถาวร ในปี ๒๔๙๓ เนื่องจากได้ทอดพระเนตรเห็นความชำรุดทรุดโทรมของพระมหาปราสาทราชมณเฑียร จึงได้ทรงพระราชทานพระราชกระแสแนะนำแก่สำนักพระราชวังเกี่ยวกับการดำเนินการในการซ่อมบูรณะอาคารดังกล่าว เพื่อเป็นการรักษาวัตถุสถานที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ และได้ทรงติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานตลอดมา

 

You may also like...