นิทรรศการ ปกป้องแม่น้ำโขง หยุดเขื่อนไซยะบุรี


แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำใหญ่สายสำคัญของโลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก และมีบทบาทสำคัญในฐานะของแหล่งน้ำแหล่งอาหาร และแหล่งกำเนิดของอารยธรรม วัฒนธรรม และประเพณีของประชากร 6 ประเทศ อันได้แก่ จีน พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

การก่อสร้าง “เขื่อนไซยะบุรี” บนแม่น้ำโขงสายหลัก ทางภาคเหนือของประเทศลาว  ที่รัฐบาลลาวและรัฐบาลไทยสนับสนุนให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จะนำมาซึ่งความเสียหายที่ไม่อาจประเมินค่าได้ และทำลายระบบนิเวศแม่น้ำโขง จำนวนพันธุ์ปลา จำนวนพันธุ์พืช วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนหลายสิบล้านคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง

โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง (TERRA) ร่วมกับ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน ดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมลงชื่อในโปสการ์ดปลาบึก ถึง ฯพณฯนายกรัฐมนตรีไทย เพื่อร่วมกันปกป้องระบบนิเวศและวิถีชีวิตของประชาชนลุ่มน้ำโขง ด้วยการระงับการซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนไซยะบุรี  ซึ่งจนถึงปัจจุบันมีประชาชนได้ร่วมลงชื่อในโปสการ์ดปลาบึกมากกว่า 7,500 คน

องค์กรร่วมจัด ขอเชิญผู้สนใจร่วมนิทรรศการ “ปกป้องแม่น้ำโขง หยุดเขื่อนไซยะบุรี” ในวันที่ 9 – 16 กันยายน 2555 ชมนิทรรศการเรื่องราวจากแม่น้ำโขง โดย โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง (TERRA) ภาพถ่ายจากพื้นที่สร้างเขื่อนไซยะบุรี โดย สุเทพ กฤษณาวารินทร์ วุฒินันท์ จันโทริ และไพรัตน์ สุนทรชัย จากกลุ่ม Photo Journ และร่วมลงชื่อในโปสการ์ดปลาบึก ที่จะยื่นต่อนายกรัฐมนตรี  เพื่อเรียกร้องให้ไทยระงับการซื้อไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนไซยะบุรี ซึ่งจะสร้างหายนะภัยต่อแม่น้ำโขงและประชาชน

อนึ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2555 จะมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “เขื่อนไซยะบุรี: ไฟฟ้าของไทย หายนะภัยแม่น้ำโขง” ในเวลา 14.00 น. ด้วย
นิทรรศการ : “ปกป้องแม่น้ำโขง หยุดเขื่อนไซยะบุรี”
ผู้จัด : เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน | เครือข่ายประชาสังคมไทยเพื่อแม่น้ำโขง | โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง (TERRA) | พันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขง | องค์การแม่น้ำนานาชาติ (International Rivers)| Photo Journ | หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ
วันที่ : 9 – 16 กันยายน 2555
สถานที่ : ชั้น 1 และลานด้านหน้า หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

You may also like...