โชคชัย บัณฑิต

โชคชัย บัณฑิต เกิดเมื่อวันที่  21 มีนาคม พ.ศ.2509 ที่จังหวัดนครสวรรค์   ผ่านการศึกษาในโรงเรียนหลายแห่ง  โดยเริ่มจากโรงเรียนปฐมสิทธิพิทยาคาร (ป.1-4)  และโรงเรียนบูรพาศึกษา (ป.5-6)  ในอำเภอบ้านเกิด

จากนั้นจึงย้ายเข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนโชติรวี (ป.7)  และโรงเรียนนครสวรรค์ (ม.ศ.1-5)  ในตัวจังหวัด  ก่อนสำเร็จปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต  จากคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ไทยศึกษา)  จากมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขณะศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในชั้นปีที่ 2 โชคชัยสนใจการเขียนเรื่องสั้นและบทกวี  โดยเริ่มเขียนจริงจังเมื่อปลายปี พ.ศ.2527  และต่อมา  ผลงานบทกวีชิ้นแรก “สายสัมพันธ์”  ได้รับการพิมพ์เผยแพร่ในมติชนสุดสัปดาห์  เมื่อปี พ.ศ.2528  เรื่องสั้นเรื่องแรก  “ยุคสมัย”  ก็ลงพิมพ์ในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์  ในปีเดียวกัน

ผลงานบทกวีที่ได้รับการรวมพิมพ์เป็นเล่มแล้ว  มีจำนวน 4 เล่ม  ได้แก่ “กังสดาลดอกไม้” (2534)  “ลมอ่อนตะวันอุ่น” (2537)  “เงานกในร่มไม้” (2538)   “บ้านเก่า” (2544 )     รางวัลทางวรรณกรรมที่โชคชัยเคยได้รับ  มีดังนี้  ในปี พ.ศ.2535  บทกวี  “เวทนา”  ได้รับรางวัลชมเชย  จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ   และในปี พ.ศ.2541  บทกวี  “ปีกไม้ – ลายแทง”  ได้รับรางวัลชมเชย  จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ

บ้านเก่า เป็นหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตคนในชนบทที่กำลัง เปลี่ยนไป พร้อมกระแสบริโภคนิยม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท คุณค่าทางจิตใจและคุณค่าทางวัตถุ ที่กำลังเป็นปัญหาหลักที่สำคัญ นอกจากนี้ยังได้นำเสนอเรื่องคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ โดยผ่านมุมมองของบทกวี ที่เกิดจากการมองสังคม และการดำเนินชีวิตประจำวันที่ผู้เขียนได้พบเห็นมา โดยผู้เขียนได้นำภาพบ้านเก่าซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมเป็นพื้นฉาก และกระแสบริโภคนิยม และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาลบภาพทีละน้อย ซึ่งผู้เขียนได้พยายามสื่อให้ผู้อ่านได้เห็นสภาพบ้านเมืองที่กำลังเปลี่ยน แปลงในปัจจุบันผ่านบทกวีได้อย่างชัดเจน

ที่มาเกี่ยวกับหนังสือ : http://atcloud.com/stories/71612
ที่มารูปภาพ : http://www.hiclasssociety.com/hiclass/detailcontent.php?sub_id=1102
http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/presentstu/course/bm521/sorarit_1/sorarit-web1/content/History19.htm

You may also like...