วิมล ไทรนิ่มนวล

วิมล ไทรนิ่มนวล เกิดเมื่อปี พ.ศ.2498  เป็นชางบางเลน จังหวัดนครปฐม เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  เคยรับราชการเป็นครูอยู่ 10 ปี  แล้วลาออก  เคยทำงานเป็นบรรณรธิการสำนักพิมพ์ทานตะวัน  และเป็นบรรณาธิการสมทบ บริษัท ต้นอ้อ จำกัด

วิมล ไทรนิ่มนวล เริ่มมีผลงานการประพันธ์เมื่อยังศึกษาอยู่ และผลงานเล่มแรกที่ได้รับการตีพิมพ์ เป็นหนังสือสำหรับเด็ก ชื่อ แมงมุมอ้วน  นับแต่นั้นมาเขามีผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมทั้งประเภทนวนิยายและเรื่องสั้น นวนิยายเรืองที่เด่นมากคือ งู คนทรงเจ้า(ได้สร้างเป็นภาพยนตร์)  ดวงเดือนในห้วงน้ำ และ อมตะ เรื่องสั้นของเขาที่ได้ตีพิมพ์รวมเล่มคือชุด กระแสลมที่พัดกลับ วันฟ้าหม่น และ  นิกส์เอดส์  วิมล  ไทรนิ่มนวล  สนใจสัจจะในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง  และได้สอดแทรกลงในงานเขียนสร้างสรรค์ของเขาด้วย

ผลงานที่ได้รับรางวัลซีไรต์ในปีนี้คือ  นวนิยายเรื่อง   อมตะ

อมตะ เป็นหนังสือนวนิยายสะท้อนสังคม ที่ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ เทคโนโลยี และแสดงให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ ที่ต้องการจะเอาชนะธรรมชาติและทำลายสัจธรรมของชีวิต คือ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยการนำเอาเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งก็คือการโคลนนิ่งมนุษย์ และการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ เป็นการ เปรียบเทียบระหว่าง ศาสนากับวิทยาศาสตร์ หรือคุณค่าของความเป็นมนุษย์กับคุณค่าทางวัตถุ ผ่านตัวละคร คือ พรหมมินทร์ อรชุน และชีวัน ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน พรหมมินทร์ คือตัวแทนของวิทยาศาสตร์ อรชุนและชีวันเป็นตัวแทนของศาสนา โดย พรหมมินทร์ ได้นำวิธีการโคลนนิ่งมนุษย์มาโคลนนิ่งชีวันและอรชุน มาเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเพื่อตนเองจะได้เป็นอมตะ แต่ชีวันและอรชุนต่างพยายามดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในชีวิตของตนเอง

ดัง นั้นพรหมมินทร์ คือตัวละครที่พยายามนำเอาวิทยาศาสตร์มาแสวงหาความเป็นอมตะให้กับชีวิต โดยขาดจริยธรรม คุณธรรมที่ดีงาม สุดท้ายแล้วตัวละครแต่ละตัว จะมีความเป็นอมตะหรือไม่ พรหมมินทร์ อรชุน และชีวัน จะมีจุดจบเป็นอย่างไร สามารถหาอ่านและค้นพบความเป็นอมตะที่อยู่บนเส้นขนาน ระหว่างเทคโนโลยีและศีลธรรมได้ ในหนังสือเล่มนี้

ที่มาเกี่ยวกับหนังสือ : http://atcloud.com/stories/71612
ที่มารูปภาพ : http://www.sahavicha.com/?name=link&file=readlink&id=1574

You may also like...