Strangers like me

1469776059660

นิทรรศการ Strangers like me
ศิลปิน นิสิตภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะงาน งาน 3 มิติ
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 9 – 26 สิงหาคม 2559
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ ให้เกียรติเป็นประธาน
สถานที่ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1

1469776069196 1469776073347 1469776076697

แนวความคิด
เนื่องจากทางวิชา 3502551 ADV CRE DESGN: 3D และวิชา 3502141 CREATIVE DESGN 2 ได้มีการสอบ โปรเจคปลายภาค เพื่อเป็นการประมวลความรู้และความเข้าใจของนิสิตเกี่ยวกับการออกแบบ 3 มิติเบื้องต้นขึ้น ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ซึ่งมีผลงานจำนวนหนึ่งที่ทางคณาจารย์คิดว่าน่าจะนำมาเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกได้ จึงได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานที่นิสิตชั้นปีที่ 1 ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาได้ทำไว้ในรายวิชาดังกล่าว ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะเปิดแสดงในระหว่างวันที่ 9-26 สิงหาคม 2559
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ของนิสิต ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ที่จะเป็นการให้ความรู้ในเชิงงานออกแบบสร้างสรรค์ แก่บุคคลภายนอกและนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปในอนาคต

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30น.
ปิดให้บริการวันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

You may also like...