Art in the Garden

ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับต้นๆและดูเหมือนว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยที่ต้องได้รับการรักษาเป็นจํานวนที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

เนื่องจากโรคมะเร็งมีขั้นตอนการรักษาประกอบกันหลายขั้นตอน และยังมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง จึงทําให้ขณะนี้ยังมีผู้ป่วยโรคมะเร็งอีกเป็นจํานวนมากที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในเข้ารับการรักษา ดังนั้นกลุ่มศิลปะสุขษาจึงมีความตั้งใจที่จะจัดแสดงงานศิลปะเพื่อการกุศลในครั้งนี้ เพื่อเป็นการระดมเงินทุนเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ร่วมกับโครงการ ART.for.CANCER โดย การขอรับริจาคผลงานทางศิลปะ และผลงานสร้างสรรค์ต่างๆจากศิลปินทุกท่านที่สนใจเพื่อนํามาร่วมจัดนิทรรศการในงาน Art in the Garden ในครั้งนี และเพื่อจําหน่ายผลงานเป็นการกุศลโดยจะนําเงินไปมอบให้กับโครงการ ART.for.CANCER ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้ผลงานศิลปะและงานสร้างสรรค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ โดยจะนํารายได้จากการขายผลงานศิลปะต่างๆ ไปมอบให้กับ 3 มูลนิธิ อันได้แก่ ศิริราชมูลนิธิ มูลนิธิรามาธิบดี และมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้จัดสรรนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ต่อไปทั้งนี้ทางคณะผู้จัดทําไม่ได้มีการหวังผลกําไรหรือรายได้ใดๆทั้งสิ้น แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเชิญชวนศิลปินและกลุ่มผู้รักงานศิลปะมาร่วมกันใช้ผลงานศิลปะของตนเอง เพื่อทําประโยชน์ให้กับสังคม และเป็นการส่งมอบความหวังให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้กับเรา

วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จากการจําหน่ายผลงานศิลปะไปมอบให้กับโครงการ ART.for.CANCER ซึ่งเป็นโครงการที่รับบริจาคผลงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ทุกแขนงเพื่อนําไประดมเงินทุนโดยการจําหน่ายผลงานศิลปะนั้นๆ และนํารายได้ไปมอบเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ในประเทศไทยให้กับ 3 มูลนิธิ อันได้แก่ศิริราชมูลนิธิ มูลนิธิรามาธิบดีและมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เป้าหมายของงานในครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดงานคาดว่าจะมีผู้ร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อผลงานศิลปะที่จัดแสดงภายในงาน หรือซื้อบัตรการกุศลสําหรับร่วมรับประทานอาหารค่ำ ประมาณ 70-100 ท่าน และคาดว่างานนี้จะได้รับเงินบริจาคจํานวนหนึ่ง ซึ่งจะสามารถนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ได้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

สถานที่จัดงาน : The Tree Gallery and Bistro ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46
วันที่จัดงาน : วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 – 20.00 น. โดยจะมีพิธีเปิดงาน เวลา 16.00 น.

“Art in the Garden” โดย กลุ่มศิลปะสุขษา ร่วมกับโครงการ ART.for.CANCER เป็นการจัดแสดงงานศิลปะเพื่อการกุศล เพื่อหารายได้จากการจําหน่ายงานศิลปะ และนําไปมอบให้กับโครงการ ART.for.CANCER ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยในครั้งแรกจัดขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “ศิลปะสุขษา” เมื่อวันที่ 2-11 ตุลาคม2556 ณ หอศิลป์ เซเว่นรังสรรค์การจัดงาน ศิลปะสุขษา ร่วมกับ โครงการ ART.for.CANCER นีจะจัดเป็นงานในรูปแบบของงานการกุศล โดยมีศิลปินระดับมืออาชีพ และอาจารย์ของวิทยาลัยเพาะช่าง ให้เกียรตินําผลงานมาร่วมแสดง โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานด้วย

หากผู้เข้าร่วมชมงานท่านใดมีความสนใจในผลงานศิลปะที่นํามาแสดง สามารถร่วมบริจาคเงินให้กับทางโครงการฯ ได้ หรือผู้ที่สนใจอยากร่วมทําบุญกับทางโครงการก็สามารถร่วมบริจาคได้อีกช่องทางหนึ่ง คือการซื้ออบัตรการกุศลในราคาใบละ 1,000 บาท โดยท่านที่ร่วมบริจาคซื้อบัตรเข้างานจะได้รับคูปองสําหรับรับประทานอาหารภายในร้าน The Tree Gallery and Bistro จํานวน 1 ท่านต่อ 1 ใบหรือผู้สนใจร่วมงานท่านใดอยากเข้าชมงานก็สามารถเข้าร่วมชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ผู้สนใจสามารถเข้าชมและร่วมซื้อผลงาน เพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจของโครงการ ART.for.CANCER:https://www.facebook.com/ART.for.CANCERbycomeonireal

You may also like...