The Ministry of Truth

การแสดงชุด The Ministry of Truth สื่อให้เห็นถึงความกล้าเปิดเผยของนักเต้นแต่ละคน ความต้องการควบคุม หรือถูกควบคุมโดยผู้อื่น และความต้องการเอาชนะ เป็นรูปแบบที่เป็นที่รู้จักของคนส่วนใหญ่จากรายการเรียลลิตี้ “บิ๊ก บราเธอร์”

เนื้อหาหลักและคุณค่าของการแสดงต่อผู้ชมอยู่ที่ความขัดแย้งเล็กๆ น้อยๆ และการใช้กำลังสู้กันของสมาชิกภายในบ้าน ความผิดพลาดและจุดอ่อนต่างๆ ได้ถูกเปิดเผยออกมา อีกทั้งมียังการวิจารณ์ตรงไปตรงมาและล้อเลียนกันภายในกลุ่ม และเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ สมาชิกทุกคนต่างเปิดเผยหมดเปลือกทั้งทางร่างกายและอารมณ์ของพวกเขาต่อคนรอบข้าง

เหมือนเช่นรายการเรียลลิตี้ การเต้นชุด The Ministry of Truth จะรวมตัวนักเต้นที่ไม่เคยรู้จักหรือพบเจอกันมาก่อน โดยมีทั้งนักเต้นจากเยอรมนี สาวประเภทสองและนักเต้นจากกรุงเทพฯ ซึ่งทุกคนจะต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ทั้งยากลำบากและไม่คาดคิดร่วมกัน ซึ่งจะแสดงออกมาจากทุกส่วนของร่างกาย ให้เป็นท่วงท่าลวดลายต่างๆ

วันที่ 5 – 6 มีนาคม พ.ศ. 2553 เวลา 20.00 น. / ศิลปิน : นีร์ เดอ โวลฟฟ์ – คณะนักเต้นที่มีท่วงท่าอันหนักหน่วงจากเบอร์ลิน เยอรมนี / ณ ภัทราวดีเธียเตอร์ กรุงเทพฯ

 

 

You may also like...