กองทุนกนกพงศ์ เปิดรับเรื่องสั้นรอบใหม่ ตีพิมพ์ใน ราหูอมจันทร์ Vol.14

กองทุนกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ผู้ดำเนินการผลิตนิตยสาร “ราหูอมจันทร์” นิตยสารเรื่องสั้นรายฤดูกาล ได้ประกาศรับเรื่องสั้นเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในนิตยสาร ราหูอมจันทร์ Vol.14 ไปแล้วนั้น ได้มีผู้ส่งเรื่องสั้นเข้ามาทั้งสิ้น 30 เรื่อง

คณะบรรณาธิการได้อ่านพิจารณาแล้ว ผลปรากฎว่า มีเรื่องสั้นที่ผ่านตีพิมพ์จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. “ผีวังน้ำเย็น” โดย สุวิชานนท์ รัตนภิมล
2.”วังวนความกระหาย” โดย เงาจันทร์

ดังนั้นเมื่อผลการพิจารณาออกมาเป็นมติเช่นนี้ ทำให้ไม่สามารถที่จะตีพิมพ์เป็นรูปเล่มได้ กองทุนกนกพงศ์ฯ จึงเห็นสมควรให้เปิดรับเรื่องสั้นรอบใหม่
โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งเรื่องสั้นเข้ามาได้ทุกแนว ไม่จำกัดจำนวนหน้า เป็นเรื่องสั้นที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง และไม่ผ่านการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ที่กองทุนกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ 4/24-25 อาคารหงสกุล ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 หรืออีเมล moscode2000@yahoo.com ซึ่งเรื่องสั้นที่ผ่านการพิจารณาจากคณะบรรณาธิการในรอบต่อไป จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่พร้อมกับเรื่องสั้นทั้ง 2 เรื่อง ที่ผ่านการพิจารณารอบนี้ ในนิตยสารราหูอมจันทร์ Vol.14 ต่อไป

You may also like...