Quality Secondhand Art 2013: Re-creation

แกลเลอรี่เว่อร์ร่วมกับกลุ่มสำนึกสู่สังคม(Nuts Society) มีความยินดีที่จะเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมนิทรรศการกึ่งกิจกรรม “ศิลปะมือสอง 2013: สร้าง-ซ้ำ”

เมื่อเราพูดถึงสิ่งของหรือวัตถุ เราสามารถมองย้อนกลับไปได้ถึงวัฏฐจักรหรือกระบวนการสร้าง/ผลิต ของสิ่งของเหล่านั้น เราอาจสามารถมองย้อนกลับไปถึงไอเดียหรือความคิดแรกเริ่มที่สร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาจากความต้องการของมนุษย์ที่เกิดขึ้น มนุษย์จึงเริ่มสร้างสรรค์สิ่งเหล่านั้นผ่านกระบวนการคิด จินตนาการ ความเป็นไปได้ต่างๆจนกระทั่งเกิดเป็นสิ่งของมากมายให้เราพบเห็น ความคิดสร้างสรรค์ที่มาจากความต้องการแรกเริ่มนั้นบริสุทธิ์ ตราบจนกระทั่งมนุษย์เริ่มมีความต้องการที่มากขึ้น และสิ่งของเหล่านั้นเริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการที่มี กระบวนการผลิตแบบใหม่จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อรองรับกับความต้องการของมนุษย์อันไม่มีที่สิ้นสุด มนุษย์เริ่มมีความคิดที่จะเน้นการผลิตในเชิงปริมาณมากกว่าที่จะเน้นความคิดในเชิงคุณภาพ จนเกิดเป็นเทคโนโลยีและการผลิตที่เกินความจำเป็นของมนุษย์ขึ้นมา กระบวนความคิดแบบใหม่นี้ส่งผลให้สิ่งของที่เราเคยใช้มีคุณภาพลดน้อยลง ตกรุ่นเร็วขึ้น ไอเดียและจินตนาการกลายเป็นเพียงสิ่งที่มีไว้เพื่อรองรับระบบเหล่านี้ เมื่อเกินความจำเป็นจนเกิดเป็นสิ่งของเหลือใช้ ซึ่งสวนทางกับทรัพยากรและแหล่งวัตถุดิบที่ลดลงอย่างรวดเร็ว วัตถุเหลือใช้หรือสิ่งของที่ถูกทิ้งแล้ว จึงอาจเปรียบได้ดั่งเศษซากที่หลงเหลือของโลกแห่งอดีต ที่ถูกกาลเวลาพัดผ่านความสามารถ ประโยชน์ใช้สอย คุณค่า ให้ถดถอย สูญหายไปจากเดิมที่เคยมี

ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการจากคนกลุ่มต่างๆจึงได้เกิดขึ้นมากมายเพื่อที่จะจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้น จนกลายเป็นกระแสของการลดการใช้ทรัพยากรและสิ่งของกระจายไปทั่วทุกภาคส่วน แกลเลอรี่เว่อร์ร่วมกับกลุ่มสำนึกสู่สังคมตระหนักว่าวัตถุต่างๆ ที่เคยมีประโยชน์ใช้สอยแต่ถูกทิ้งขว้างเมื่อรูปลักษณ์ภายนอกหมดความทันสมัย หรือเครื่องใช้ต่างๆที่ชำรุดเสียหายเพียงเล็กน้อยแต่อาจนำกลับมาใช้ได้อีกถ้าได้รับการซ่อมแซม ล้วนเป็นวัตถุดิบที่ศิลปินและนักออกแบบสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ “สร้าง-ซ้ำ” เพื่อที่จะสอดแทรกแนวทางและมุมมองที่มีต่อสิ่งของเหล่านั้นให้เด่นชัดขึ้นและสามารถกลับมามีคุณค่า ให้กลายเป็นผลงาน “ศิลปะมือสอง” ที่มีทั้งสุนทรียะสำหรับการมองเห็น รับรู้และประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน เราจึงได้เชิญชวนศิลปินและนักออกแบบจำนวนประมาณ 40 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการโดยการนำสิ่งเหลือใช้หรือขอรับบริจาควัตถุเหลือใช้ต่างๆเพื่อที่จะนำมาสร้างสรรค์ขึ้นเป็นผลงานสำหรับเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ โดยผลงานของศิลปินทั้งหมดจะถูกติดตั้งไว้ตามบริเวณต่างๆของสถานที่จัดงาน รวมถึงมีการจำหน่ายและจัดกิจกรรมการประมูลผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมดระหว่างระยะเวลานิทรรศการ

แถลงการณ์จากกลุ่มสำนึกสู่สังคม นัทส์ โซไซตี้
สำนึกสู่สังคม / นัทส์ โซไซตี้(ณ ปัจจุบัน) หมายถึงใครก็ตาม(พลเมืองของโลก) ที่ตระหนักในความเป็นไปของโลก และต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโลกอย่างมีสาระและมีความหมาย จุดมุ่งหมายหลักในการรวมตัวกันของกลุ่มสำนึกสู่สังคมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 มิได้สิ้นสุดอยู่ที่ผลลัพธ์แห่งการสร้างสรรค์วัตถุทางศิลปะและการออกแบบเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการนำเสนอและสอดแทรกความคิดหรือปรัชญาที่สะท้อนถึงตรรกะความจริงบางอย่าง โดยอาศัยกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะและการออกแบบ เข้าไปมีส่วนในการสร้างสรรค์สังคมให้คนทั่วไปสามารถรับรู้ได้ง่าย โดยผ่านกิจกรรมหรือผลงานที่สอดแทรกเข้าไปกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม

กิจกรรมการประมูล
การประมูลจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การประมูลภายในวันเปิดนิทรรศการและการประมูลผ่านระบบออนไลน์หรือสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก

วันเปิดงานวันที่ 19 มกราคม 2557 สถานที่: วรรณกูฏา ซ.ประดิษฐ์มนูธรรม 15 (ตรงข้าม CDC) ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม

ศิลปินและนักออกแบบที่เข้าร่วมนิทรรศการ
กนกนุช ศิลปวิศวกุล
กมลรส วงศ์อุทุม
คหัฐ ศุจิพิศุทธิ์
ชัยชน สวันตรัจน์
ฐิติมา จีนท่าน
ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา
ตะวัน วัตุยา
เถกิง พัฒโนภาษ
ทวีศักดิ์ มลสวัสดิ์
นพไชย อังควัฒนะพงษ์
นาคนิมิตร สุวรรณกูฏ
ปิติบดี ระวียันต์
ปฏิญญา เพียรพฤติ
ปิยลักษณ์ เบญจดล
ปลาดิบ
พิมพ์จิต ตปนียะ
ยิ่งยศ เย็นอาคาร
รัธวลี ชาญชวลิต
เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล
วัชรพงษ์ ตั้งพงศ์ไพบูลย์
วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร
ศุภพงศ์ เหล่าธีรศิริ
สันติ ลอรัชวี
อังกฤษ อัจฉริยโสภณ
อุบัติสัตย์
อุบลลักษณ์ สุวัธนะเชาว์
เฮนรี่ แทน
Benzilla
Eiji Sumi
Jeff Gompertz
Loft Art Creative
mink’s
Soichiro Shimizu

 

You may also like...