จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 34

มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ จัดการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง อย่างต่อเนื่องมาแล้วกว่า 3  ทศวรรษ  โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท คือ  จิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมแนวประเพณี และจิตรกรรมร่วมสมัย  และปี 2555 นี้ นับเป็นปีที่ 34 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินให้รางวัลเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 มีผู้สนใจส่งผลงานจิตรกรรมทั้ง 3 ประเภทเข้าประกวดในปีนี้ 124 ราย รวมจำนวน 194 ภาพ โดยมีรายละเอียดผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ผลงานชื่อ “พระพุทธเจ้าเปิดสามโลก” นายทรงฤทธิ์ เหมือยพรม

รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง ผลงานชื่อ “ปรินิพพาน” นายเมธาสิทธิ์  อัดดก

รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง ผลงานชื่อ “ภายในใจ ๑” นายสุวัฒน์ชัย ทับทิม

จิตรกรรมไทยแนวประเพณี
รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ผลงานชื่อ “วิถีใต้ ๑” นางสาวหทัยรัตน์ รอดแก้ว

 

รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง ผลงานชื่อ “สโนขาวหลังเขา” นายกฤษฎางค์  อินทะสอน

รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง มี 2 รางวัล
ผลงานชื่อ “Faith Connection of Time” นางสาวปานพรรณ ยอดมณี

และผลงานชื่อ “ภาพจับ 2012/2” นายวิมล เขียวมาก


จิตรกรรมไทยร่วมสมัย
รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ผลงานชื่อ “ความสูญเสียและความหวัง” นางสาวคีร์ตา อิสรั่น

รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง ผลงานชื่อ “ความงามในความมืด 1” นายเจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ

รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง ผลงานชื่อ “ภาพสะท้อนความทรงจำ 2” นายนิวัฒน์ ชูทวน

มูลนิธิธนาคารกรุงเทพนำผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 10 ชิ้น และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จำนวน 62 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 72 ชิ้น มาจัดนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 34 ณ หอศิลป์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน -24 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 -19.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โทร. 02-281-5360-1

You may also like...