ON THE BEATEN TRACK

สมาคมฝรั่งเศสเชิญร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายภายใต้ชื่อ “บนเส้นทางการพัฒนา” (ON THE BEATEN TRACK) โดย โอลิวิเยร์ เอวราด์ และ ประสิทธิ์ ลีปรีชา

นิทรรศการนี้บอกเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคนบนที่สูงในประเทศไทย โดยย้อนกลับไปตั้งแต่ ค.ศ. 1950 จนถึงปัจจุบัน ผ่านคลังภาพถ่ายของนักเดินทาง นักวิจัยที่มาลงภาคสนาม และนักชาติพันธุ์วิทยา โดย ขับเน้นให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของคนบนที่สูง และเปิดประเด็นคำถามว่าด้วยความสำคัญของคนบนที่สูงในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลุ่มชนซึ่งรัฐเคยมองว่าเป็นปัญหาในอดีต แต่ในปัจจุบันได้ มีการนำเสนอในแง่ของการเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่พึงรักษาไว้ โอลิวิเยร์ เอวราด์ และ ประสิทธิ์ ลีปรีชา สองนักวิจัยขออาสาเป็นผู้นำชมนิทรรศการในวันพิธีเปิด

ชีวประวัติ

โอลิวิเยร์ เอวราด์เป็นนักชาติพันธุ์วิทยาของสถาบัน IRD เขาลงภาคสนามเพื่อค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับคนบนที่สูง ของประเทศไทยและประเทศลาวมาตั้งแต่ ค.ศ. 1994 นับตั้งแต่ ค.ศ. 2005 เป็นต้นมา เขาได้ทำงานร่วมกับ ประสิทธิ์ ลีปรีชา นักชาติพันธุ์วิทยาของศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งสองได้ รวบรวมภาพถ่ายและถ่ายภาพคนบนที่สูงไว้เป็นจำนวนมาก โดยจัดเก็บไว้เป็นคลังข้อมูลภาพถ่าย ที่นักวิจัยทั้งสองยังคงหามาเพิ่มเติมอยู่เสมอเมื่อออกไปทำวิจัยภาคสนาม

นิทรรศการภาพ “บนเส้นทางการพัฒนา” (ON THE BEATEN TRACK) จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2556 ณ ที่ทำการใหม่ของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่เคยเป็นสวนลุมไนท์บาร์ซาร์ ผู้สนใจเข้าขมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเชิญร่วมพิธีเปิดงาน วันที่ 31 ตุลาคม เวลา 18.30 น.

แผนที่สมาคมฝรั่งเศส สวนลุมพินี

นิทรรศการ : “บนเส้นทางการพัฒนา” (ON THE BEATEN TRACK)
วันที่ : 31 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2556
สถานที่ : สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ, 179 ถนนวิทยุ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 02-670-4231
อีเมล : chalanthorn.kidthang@alliance-francaise.or.th

You may also like...