Believe it or not โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม

นิทรรศการภาพถ่าย “โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม (Believe it or not)” เป็นผลงานการแสดงของกลุ่มนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการถ่ายภาพ ที่รวมตัวกันในนาม BLANK


นำเสนอภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจเป็นไปตามเหตุผลหรือไม่เป็นไปตามความเป็นจริงก็เป็นได้ ขึ้นอยู่กับการใช้วิจารณญาณส่วนบุคคล

 

ผู้จัด : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันที่ : 27 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2555
สถานที่ : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติม : เว็บไซต์ : http://www.bacc.or.th

You may also like...