เปิดนิทรรศการพิพิธอาเซียน

คุณบุษฏี  สันติพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมแถลงข่าวและเป็นประธานเปิดนิทรรศการพิพิธอาเซียน A journey through  ASEAN ภาค 3  “หลากความเหมือน หลายความต่าง ASEAN…Unity in Diversity”

พร้อมด้วย ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมการ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ และกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)   ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้และศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในวันพฤหัสบดีที่  16  พฤษภาคม 2556   เวลา  13.00 น. ณ   อุทยานการเรียนรู้ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

You may also like...