อาสาสมัครหอศิลป

รับสมัครเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเข้าร่วมทำหน้าที่นำชมนิทรรศการ

และทำกิจกรรมการศึกษาของนิทรรศการ “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 2 , นิทรรศการ “BACC. Young Artist” และ นิทรรศการ  “Retrospective  ชะลูด นิ่มเสมอ”

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่นำชมนิทรรศการ
1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. มีพื้นฐานความรู้ และความเข้าใจในงานศิลปะ
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4.สามารถสื่อสารภาษาต่างชาติได้ (พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
5.พร้อมที่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

คุณสมบัติของอาสาสมัคร
1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. มีความสนใจในงานศิลปะ
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. สามารถสื่อสารภาษาต่างชาติได้ (พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
5. พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

สามารถเลือกเข้าปฏิบัติงานอาสาได้ 3 ช่วงเวลา
10.30-13.00 น.
13.00-17.00 น.
17.00-21.00 น.

การสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bacc.or.th  และส่งมาที่ exhibition@bacc.or.th
ใบสมัครเจ้าหน้าที่นำชม คลิกที่นี่
ใบสมัครอาสามัคร คลิกที่นี่
2. สำหรับการสมัครเป็นเจ้าหน้าที่นำชม โครงการจะทำการติดต่อกลับและนัดหมายการสัมภาษณ์
วันที่ 26 เมษายน 2556 เพื่อพิจารณารับเข้าอบรมและปฏิบัติงาน   (รับจำนวนจำกัด)
3. สำหรับการสมัครเป็นอาสาสมัครนำชม ทางโครงการจะติดต่อกลับ และนัดหมายการเข้ารับการอบรม
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 (ไม่จำกัดจำนวน )  อาสาสมัครจะได้รับใบรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงาน
หลักสูตรการอบรมอาสาสมัคร
ครั้งที่ 1  วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556
10.30 – 12.00 น.  : รู้จักหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และขอบข่ายงานอาสาสมัคร โดยฝ่ายนิทรรศการ
12.00 – 13.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. :  งานจิตอาสากับการพัฒนาตนเอง  โดยวิทยากรด้านจิตอาสา
15.00 – 17.00 น. : ความรู้ด้านศิลปะกับเทคนิคการนำชม โดยฝ่ายนิทรรศการ คุณปกรณ์  กล่อมเกลี้ยง
ครั้งที่ 2  วันอาทิตย์ที่ 12  พฤษภาคม 2556   
10.30 – 12.00 น. : แนวคิดของนิทรรศการ “Retrospective  ชะลูด นิ่มเสมอ”  โดยฝ่ายนิทรรศการและภัณฑารักษ์นิทรรศการ
12.00 – 13.30 น. : รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.30 น. : แนวคิดของนิทรรศการ “ศิลปกรรมช้างเผือก”  โดยฝ่ายนิทรรศการและภัณฑารักษ์นิทรรศการ
16.00 – 18.00 น. :  แนวคิดของนิทรรศการ “BACC. Young Artist”  โดยฝ่ายนิทรรศการและภัณฑารักษ์นิทรรศการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02 214 6630 – 8 

You may also like...