บ้านเพื่อน=เพื่อนบ้าน

เป็นการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์และงานออกแบบร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งได้ร่วมลงพื้นที่ทำงานกับผู้คนในหมู่บ้านศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์เพื่อชุมชนมาเป็นปีที่ 5 แล้ว ด้วยมุ่งนำเสนอกระบวนการทางความคิด กระบวนการสร้างสรรค์และผลลัพธ์จากการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน และแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากห้องเรียนและหลักสูตรกับบริบททางสังคมอย่างมีศักยภาพ ทำให้นักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ และแบ่งปันซึ่งความรู้ให้แก่ชุมชนเพื่อนบ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง

ผลงานสร้างสรรค์แต่ละชิ้นเป็นตัวแทนความรู้สึกนึกคิดที่นักสร้างสรรค์แต่ละคนมีต่อหมู่บ้านศาลาแดงเหนือในแง่มุมที่ได้สัมผัสมา เป็นเหมือนการนำชมบ้านเพื่อนของเรา โดยจัดกลุ่มตามแรงบันดาลใจหรือจุดกำเนิดในการสร้างสรรค์ผลงานออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มแรก “ไปวัดเข้าวา” แสดงพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน ความเชื่อร่วมกันเกี่ยวข้องกับที่มาและตัวตนของชาวมอญศาลาแดงเหนือในเชิงวัฒนธรรมและประเพณี ไปจนถึงการสืบทอดความเป็นตัวตนของชาวมอญศาลาแดงเหนือสู่ลูกหลาน

กลุ่มที่สอง “ตามน้ำ” แสดงวิถีชีวิตแต่ดั้งเดิม ที่จะแตกต่างจากชาวมอญพื้นที่อื่น คือ เป็นชาวมอญที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับแม่น้ำเจ้าพระยามาแต่อดีต มีการทำมาหากิน เดินทางค้าขายทางน้ำ

กลุ่มที่สาม “ตีท้ายครัว” แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับบ้าน การอยู่ การกิน ที่มีเอกลักษณ์ และสอดแทรกด้วยภูมิปัญญา

กลุ่มที่สี่ “ติดไม้ติดมือ” แสดงผลงานสร้างสรรค์ที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของที่ระลึกจากชุมชน เป็นสิ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์สำหรับผู้มาเยือน

ผลงานสร้างสรรค์แต่ละชิ้นจะนำให้ผู้ชมนิทรรศการค่อยๆ ปะติดปะต่อภาพของหมู่บ้านในความนึกคิด ผ่านมุมมองของนักสร้างสรรค์ โดยผู้ร่วมแสดงผลงานทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การถ่ายทอดความประทับใจ มุมมองที่ต่างคนต่างมีต่อหมู่บ้านนี้ ออกไปให้กับผู้คนภายนอกได้รับรู้ นิทรรศการ “บ้านเพื่อน = เพื่อนบ้าน” อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกท่านอยากทำความรู้จักกับหมู่บ้านศาลาแดงเหนือ หมู่บ้านเล็กๆ ที่สงบร่มรื่นริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ให้มากขึ้นก็ได้

นิทรรศการ :  “บ้านเพื่อน = เพื่อนบ้าน”
วันที่ : 26 พฤษภาคม – 3 กรกฎาคม 2558
สถานที่ : หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2)
รายละเอียดเพิ่มเติม : 02-350-3626
อีเมล : bugallery@bu.ac.th or https://www.facebook.com/bangkokuniversitygallery
ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการได้ที่ :
https://www.facebook.com/bangkokuniversitygallery/photos/gm.381347478718820/10153933047733986/?type=1&theater

You may also like...