เล่าเรื่องผ่านความเงียบ

ปฎิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันนี้ การใช้สื่อทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและความสำคัญในชีวิตของเราทุกด้าน ศาสตร์ทุกศาสตร์เชื่อมกับเทคโนโลยีและได้รับการออกแบบพัฒนาอย่างต่อเนี่อง

หากแต่ในขณะเดียวกัน สื่อทางเทคโนโลยียังมีการเปิดช่องทางสำหรับผู้ด้อยโอกาสน้อยมากโดยเฉพาะด้านการสร้างผลงานศิลปะและงานออกแบบ

ทางสาขาการออกแบบมัลติมีเดีย ได้ตระหนักถึงความเป็นจริงในข้อนี้ จึงหาวิธีการเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสแสดงความสามารถในการผลิตผลงานศิลปะและการออกแบบสื่อทางเทคโนโลยีเท่าเทียมกับคนปรกติทั่วไปผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการบริการวิชาการสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน โครงการนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ในช่วงระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา โดยนักศึกษาสาขาออกแบบมัลติมีเดียได้ปฎิบัติการร่วมกับนักเรียนผู้พิการทางการได้ยินผลิตงานศิลปะและงานออกแบบการใช้สื่อเทคโนโลยีเชื่อมกับบริบทของชุมชน

ผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์งานร่วมกันนี้ถูกสื่อผ่าน นิทรรศการ “เล่าเรื่องผ่านความเงียบ” โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวสื่อถ่ายทอด ความคิดและมุมมองจากโลกที่ไม่มีเสียง  เพื่อเสนอความคิดให้เห็นว่าศิลปะและการออกแบบจากผู้ด้อยโอกาสสามารถสร้างสรรค์ได้อย่างเท่าเทียมและไม่ถูกปิดกั้นอีกต่อไปด้วยทางสื่อเทคโนโลยี ฯ

พิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

นิทรรศการ : “เล่าเรื่องผ่านความเงียบ”
โดย : สาขาการออกแบบมัลติมีเดีย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2556
สถานที่ : ชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02 2146630-8 ต่อ 530
เว็บไซต์ : www.bacc.or.th /
facebook : www.facebook.com/baccpage

 

You may also like...