โครงการศิลปกรรม Brand New 2012

โครงการศิลปกรรม Brand New เป็นโครงการที่ดําเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 โดยมี วัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้เข้าสู่การเป็นศิลปินอาชีพ โดยผ่านกระบวนการ คัดสรรจากคณะกรรมการและภัณฑารักษ์รับเชิญ และเปิดโอกาสให้จัดแสดงนิทรรศการผลงานเดี่ยว โดยที่ศิลปินเป็นผู้กําหนดหัวเรื่องและเนื้อหา อีกทั้งยังเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ผู้ชมและผู้สนใจที่มีต่อผลงานศิลปะ

รวมไปถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหอศิลป์ร่วม สมัยที่เข้าร่วมโครงการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหอศิลป์ร่วมสมัยในกรุงเทพฯ รวมถึงความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน

สําหรับในปี พ.ศ. 2555 นี้ ได้เชิญภัณฑารักษ์ชาวฟิลิปปินส์ ริงโก้ บูโนอาน (Ringo Bunoan) เป็นภัณฑารักษ์รับเชิญในการทําวิจัยและคัดสรรผลงานเพื่อเข้าร่วมโครงการ สําหรับริงโก้เธอ เป็นศิลปินและภัณฑารักษ์ที่ร่วมก่อตั้งพื้นที่ทางเลือกสําหรับศิลปะฟิลิปปินส์ร่วมสมัย ‘Big Sky Mind’ ที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงในยุคต้นคริสต์ทศวรรษ 2000s ปัจจุบันริงโก้ยังเป็นผู้วิจัย ให้แก่ Asia Art Archive ประจําประเทศฟิลิปปินส์

สนทนากับภัณฑารักษ์: “ทิศทางของศิลปินรุ่นใหม่ก้าวสู่มืออาชีพระดับอาเซียน” โดย ริงโก้ บูโนอาน (Ringo Bunoan)

เวลา : 16:00-17:00 น.

พิธีเปิดโครงการ: 15  กันยายน 2555

เวลา : 18.00 น.

สถานที่: โถงกิจกรรม หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กล้วยน้ำไท)

 

ตารางนิทรรศการ ‘Brand New 2012’ / ‘Brand New 2012’ Exhibition Schedule

Brand New 2012’ @WTF

ศิลปิน: น้ําฝน อุดมเลิศลักษณ์ และ นฤเบศ วาดวารี

สถานที่: WTF Café & Gallery

วันที่ : 1 – 18 กันยายน 2555

พิธีเปิด : 1 กันยายน 2555 เวลา 18.00 น.

 

‘Brand New 2012’ @BUG

ศิลปิน: ดนตรี ศิริบรรจงศักดิ์, ธนรัช สิริพิเดช และ ลัทธพล ก่อ เกียรติตระกูล

สถานที่: หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันที่ : 15 กันยายน – 20 ตุลาคม 2555

พิธีเปิด: 15 กันยายน 2555 เวลา 18.00 น.

 

‘Brand New 2012’ @Numthong Gallery at Aree

ศิลปิน: ใจทิพย์ ใจดี และ ณัฐพาส จิระสถิตย์วรกุล

สถานที่: นําทองแกลเลอรี่ แอท อารีย์

วันที่ : 22 กันยายน – 21 ตุลาคม 2555

พิธีเปิด: 22 กันยายน 2555 เวลา 18.00 น.

 

ประวัติศิลปิน / Artist Profile

น้ําฝน อุดมเลิศลักษณ์

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี 255 1 ร่วมแสดงนิทรรศการ “nothing to talk about let talk about nothing” ณ Lollypop Gallery ในปี 2552 ร่วมแสดงนิทรรศการ “Painting to Enchanced Awareness of the Environmental Crises” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, นิทรรศการ “Nam Fon Plai Duen” ณ Merz Artspace Gallery และนิทรรศการ “Supermarket of Idea” ณ TCDC Emporium ในปี2553 ได้รับเลือกให้เป็นศิลปินพํานัก ณ จังหวัดภูเก็ต โดย Hiroyuki Nobuto จาก Urban Research Plaza, Osaka City University ในปี 2554 ร่วมแสดงนิทรรศการ “Warning”ณ National School of Beaux-Art ปารีส ฝรั่งเศส และร่วมแสดงนิทรรศการ “What do you see?” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในปี 2555 ร่วมแสดงนิทรรศการ “A Part of You A Part of Me” ณ SOL gallery

Namfon Udomlertlak received B.F.A with 2nd honor in painting from the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University. In 2008, She participated to exhibit in “nothing to talk about let talk about nothing” at Lollypop Gallery. In 2009, She participated to exhibit in “Painting to Enchanced Awareness of the Environmental Crises” at The Queen’s Gallery, “Nam Fon Plai Duen” at Merz Artspace Gallery and “Supermarket of Idea” at TCDC Emporium. In 2010. She was selected in Artist in Residence Program at Tourism and Creativity in Phuket by Hiroyuki Nobuto from Urban Research Plaza, Osaka City University. In 2011, She participated to exhibit in“Warning” at National School of Beaux-Art, Paris, France and “What do you see?” at Bangkok Art and Culture Center. In 2012, She participated to exhibit in “A Part of You A Part of Me” at SOL gallery.

 

นฤเบศ วาดวารี

กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาจิตรกรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปี 2553 ร่วมแสดง นิทรรศการ “The 6th International Photographic Exhibition 2010” ได้รับรางวัลเกียรติยศการ ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ เนื่องในวันนริศ ครั้งที่6 และรางวัลดีเด่นจากโครงการรางวัลศิลปะเพื่อ เยาวชนไทย2553 สาขาภาพถ่าย ในปี 2554 ได้รับรางวัลดีเด่นจากโครงการรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชน ไทย 2554 สาขาภาพถ่าย

Naruebes Vadvaree B.F.A candidate in painting from Department of Fine Arts ,Faculty of Architecture , King Mongkut’s Institute of Technology Ladkabang. In 2010, He participated to exhibit in “The 6th International Photographic Exhibition 2010”, received the honorable prize in the International Photograpic Contest in the commemoration of Prince Naris Day 2010 anddistinguished the Prize in ” Young Thai Artist Award 2010 ” in Photography Category. In 2011, He distinguished the Prize in ” Young Thai Artist Award 2011 ” in Photography Category.

 

ดนตรี ศิริบรรจงศักดิ์

กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาจิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2552 ร่วมแสดงนิทรรศการ “How To Disappear Completely” ณ แมวใจดี แกลลอรี่ ในปี2553 ร่วม แสดงนิทรรศการ “Silence of Screaming” ณ แมวใจดี แกลลอรี่, นิทรรศการ “ตั้งคืบ” ณ ปานิษา แกลลอรี่ และนิทรรศการ “Avocado Mini Sculpture” ณ ห้องนิทรรศการ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2554 ร่วมแสดงนิทรรศการ “เสื้อยืด” ณ มินิมอล แกลลอรี่, นิทรรศการ “50/50” ณ Tita Gallery, นิทรรศการ “ABLE: Surviving the Flood: An Affordable Art Show” ณ แสงดี แกลลอรี,นิทรรศการ “4Days 4Class 4Compossition” ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และนิทรรศการ“วัตถุดิบ (WhaTTo Dip: An International Art Exhibition /Collaboration Project)” ณ หอศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2555 ร่วมแสดงนิทรรศการ “2475 80ปี ห้ามพูดความจริงของความหมายที่ลางเลือน” ณ VER Gallery และ (Lounge) See Scape

Dontree Siribanjongsak B.F.A candidate in painting from Faculty of Fine Arts, Chiang MaiUniversity. In 2009, He participated to exhibit in “How To Disappear Completely” at Meo Jai DeeGallery. In 2010, He participated to exhibit in “Silence of Screaming” at Meo Jai Dee Gallery, “Tang – Kerb” at Pannisa Gallery and “Avocado: Mini sculpture” at Gallery of Faculty of Fine Arts,Chiang Mai University. In 2011, He participated to exhibit in “Fabric” at Minimal Gallery, “50/50”at Tita Gallery, “ABLE: Surviving the Flood: An Affordable Art Show” at Sangdee Gallery, “4Days 4Class 4Compossition” at Faculty of Fine Arts Chiang Mai University and “WhaTTo Dip: An International Art Exhibition /Collaboration Project” at Chiang Mai University Art Center. In 2012,He participated to exhibit in “80 years 2475: Don’t talk the Truth of an Uncertainly Dream” at Ver Gallery, Bangkok & (Lounge) Gallery See Scape.

 

ธนรัช สิริพิเดช

กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 5 สาขาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี 2553 ร่วมแสดงนิทรรศการ “วาดเส้นสาธิตศิลปกรรมครั้งที่ 3” ณ หอสมุด กลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และในปี 2554 ร่วมแสดง นิทรรศการ“ประติมากรรมหินทราย” ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์

Thanarat Siripidej B.F.A candidate in Sculpture from the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University. In 2009, He participated to exhibit in “Drawing” The 3rdExhibition at the Central University Library, Silpakorn University and In 2011, “Sand Stone Sculpture” at H.R.H Princess Sirindhorn Gallery, Silpakorn University.

 

ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ใน ปี 2552 ร่วมแสดงนิทรรศการ “โครงการดาวเด่นบัวหลวง 101” ณ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพและหอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปี 2554 ร่วมแสดงนิทรรศการ “สะกิด – think” นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ณ โกดังบริษัท ซุปเปอร์ โปรดักส์ จํากัด ในปี 2555 ร่วมแสดงนิทรรศการ “Still Lives” ณ Soul Space yoga studio & art gallery และนิทรรศการ “politics of ME” หอศิลป วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Latthapon Koakiatarkul received B.F.A in visual art from School of Fine and Applied, BangkokUniversity. In 2009, He participated to exhibit in “Bualung 101 Outstanding Artist” at The Bangkok Bank Foundation and Queen Sirikit and Gallery. In 2011, He participated to exhibit in“Sakid Think”, Degree Project Exhibitions, Super Product CO. LTD. In 2012, He participated to exhibit in “Still Lives” at Soul Space yoga studio & art gallery and “politic of me” at Bangkok Art and CultureCenter.

 

ใจทิพย์ ใจดี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ใน ปี 2551 ร่วมแสดงนิทรรศการ “โครงการดาวเด่นบัวหลวง 101” ณ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพและหอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพ ในปี 2552 ร่วมแสดงนิทรรศการ “เปิดจุก” ณ ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ในปี 2553 ร่วมแสดงนิทรรศการ “โชว์ฟันน้ํานม” ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต และได้รับรางวัลกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ในปี 2554 ร่วมแสดงนิทรรศการ “สะกิด – think” นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ณ โกดังบริษัท ซุปเปอร์ โปรดักส์ จํากัด และเป็นผู้ช่วยศิลปิน พินรี สัณฑ์พิทักษ์ นิทรรศการ “Body Borders : Anything can Break” ในปี 2555 ร่วมแสดงนิทรรศการภาพถ่าย โดย นพดล ขาวสําอางค์ ณ A.E.Y. Space สงขลา

Jaitip Jaidee received B.F.A in visual art from School of Fine and Applied, Bangkok University.In 2008, She participated to exhibit in “Bualung 101 Outstanding Artist” at The Bangkok Bank Foundation and Queen Sirikit and Gallery. In 2009, She participated to exhibit in “Pird-jook, Printmaking” at Bangkok University Gallery, Rungsit campus. In 2010, She participated to exhibit in “Show-Fun-Num-Nom” at Bangkok University Gallery, Rangsit campus and received The Art Education Grant from “The PraemRawat Foundation” In 2011, She participated to exhibit in “Sakid think” Degree Project Exhibition at Super Product CO.,LTD and In 2012 and as the assistant’s artist (Pinaree Sanpitak) in “Body Borders: Anything can Break”. She participated to exhibit in Photography Exhibition by NopadonKaosam-ang, A.E.Y. Space.

 

ณัฐพาส จิระสถิตย์วรกุล

กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2555 ร่วม แสดงนิทรรศการ “ร่องรอย” ณ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน, นิทรรศการ “politics of ME” ณ หอศิลป วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, นิทรรศการ “ตู” ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, นิทรรศการ “รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2554” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เจ้าฟ้า และได้รับรางวัลยอดเยี่ยมศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2554 (สาขาภาพถ่าย)

Nattapass Jirasatitwarakul B.F.A candidate in visual art from Chulalongkorn University. In 2012, He participated to exhibit in Trace” at Jim Thomson Art Center Gallery, “Politics of me” at Bangkok Art and Culture Centre, “TOO” at Chulalongkorn University Museum, “SCG Young Thai Artist Award 2011 ” at The National Gallery and received the Grand Prize Young Thai artist Award 2011 (Photography)

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามที่

Email: bugallery@bu.ac.th

Facebook: The ‘Brand New 2012’ Art Project

More Information

Email: bugallery@bu.ac.th

Facebook: The ‘Brand New 2012’ Art Project

สถานที่

WTF Café & Gallery โทร 0 2662 6246 เวลาจัดแสดง 17.00 – 22.00 น. (อังคาร – อาทิตย์)

หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร 0 2350 3626 เวลาจัดแสดง 10.00 – 19.00 น. (อังคาร – เสาร์)

นําทองแกลเลอรี่ แอด อารีย์ โทร 081 918 5067 เวลาจัดแสดง 11.00 – 18.00 น. (จันทร์ – เสาร์)

Contact

WTF Café & Gallery Tel. 0 2662 6246 Gallery Hours 17.00 – 22.00 hrs. (Tue – Sun)

Bangkok University Gallery (BUG) Tel. 0 2350 3626 Gallery Hours 10 – 19 hrs. (Tue – Sat)

Numthong Gallery at Aree Tel. 081 918 5067 Gallery Hours 11.00 – 18.00 hrs. (Mon – Sat)

 

 

 

You may also like...