นิทรรศการศิลปะไทย จากรุ่น สู่รุ่น

เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัด จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภาควิชาศิลปไทยกับศิลปะไทยร่วมสมัยในประเทศไทย”และ“นิทรรศการศิลปะไทย จากรุ่น…สู่รุ่น” ในโครงการบริการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ 36 ปีแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์ศิลปะไทย


โดยนิทรรศการฯจัดแสดงผลงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากศิลปินชั้นนำที่สร้างสรรค์ผลงานในแนวทางศิลปะไทย ซึ่งประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส ศิลปินที่เป็นศิษย์เก่า และศิลปินที่เป็นคณาจารย์ในภาควิชาศิลปไทยเข้าร่วมแสดงผลงาน จำนวน 36 คน อาทิเช่น ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯเพื่อการศึกษาพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์วิชาการด้านศิลปะไทยและเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะไทยและการบูรณาการด้านศิลปะให้แก่สาธารณะชนต่อไป

ทั้งนี้มีการจำหน่ายผลงานในนิทรรศการฯ เพื่อนำรายได้ไปจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษาของภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป

 

กำหนดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภาควิชาศิลปไทยกับศิลปะไทยร่วมสมัยในประเทศไทย”
โดย ภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 ณ ท้องพระโรง หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
เวลา 8.30 – 9.00 น. – ลงทะเบียน
เวลา 9.00 – 10.30 น. – การบรรยาย เรื่อง “จุดกำเนิดของศิลปะไทย” (ช่วงที่ 1)
โดย อาจารย์จุลทัศน์ พยาฆรานนท์
เวลา10.30 – 10.45 น. – พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.45 – 11.45 น. – การบรรยาย เรื่อง “ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี กับศิลปะไทย”
(ช่วงที่ 2) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ
(ดำเนินรายการโดย อาจารย์ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์)
เวลา 12.00– 13.00 น. -พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. – การบรรยาย เรื่อง “เปิดภาควิชาศิลปไทย” (ช่วงที่ 3)
โดย ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง และ รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ เจริญวงศ์
เวลา14.30 – 14.45 น. -พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 14.45 – 15.45 น. – การบรรยาย เรื่อง “ศิลปะไทยร่วมสมัย” (ช่วงที่ 4)
โดย อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร และ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป – พิธีเปิดนิทรรศการ “จากรุ่น … สู่รุ่น …” (ช่วงที่ 5)
โดย ศิลปินอาวุโส ศิษย์เก่า และคณาจารย์ภาควิชาศิลปไทย”
ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

 

You may also like...