The Autopsies Lives in BKK

ในสภาวะแห่งยุคทุนนิยมที่เศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศต่างๆรุดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมโลกจึงจำเป็นที่จะต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศได้ เฉกเช่นเดียวกับวงการ “ศิลปะร่วมสมัย” อันเป็นปรากฏการณ์ของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ที่เริ่มหันมาให้ความสนใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะวงการศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย ซึ่งบอกเล่าถึงสภาวะความหลากหลายที่ดำรงอยู่ร่วมกันของสังคมภายใต้ความแตกต่าง มีทั้งความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ, ภาษา, วัฒนธรรมพื้นถิ่น และอีกมากมาย แต่กลับถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันในบริบทของวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในสายตาต่างประเทศ

โครงการ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ “The Autopsies – Lives in BKK” คือ โครงการที่เกิดจากความร่วมมือกันของศิลปินกลุ่ม “Autopsies” ศิลปินร่วมสมัยรุ่นใหม่ของไทย เนื่องมาจากศิลปินกลุ่มของข้าพเจ้า นาย มานิตย์ ศรีสุวรรณ์ และกลุ่มศิลปินมีความต้องการนำเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทยรุ่นใหม่ให้เป็นที่รู้จักและสร้างความแปลกใหม่ให้วงการศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แนวความคิด “การสะท้อนเนื้อหาความเป็นเอกลักษณ์ไทยที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น และการดำรงอยู่ของศิลปวัฒนธรรมเหล่านั้นในสังคมเมืองไทยยุคปัจจุบัน เผยแพร่ออกสู่สายตาวงการศิลปะไทย และวงการศิลปะสากลต่อไป” จึงได้จัดแสดงนิทรรศการอีกครั้งหนึ่ง ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า เพื่อเป็นการสานต่อโอกาสให้กลุ่มศิลปินได้มีเวทีแสดงออกผลงานของตนอีกครั้ง โดยจะใช้ชื่อนิทรรศการว่า “The Autopsies – Lives in BKK” ซึ่งมีที่มาจากรูปแบบการใช้ฟิกเกอร์เรทีฟ (Figurative art) ของสมาชิกศิลปินในกลุ่มที่ส่วนใหญ่จะใช้ สรีระของหญิงสาวเป็นตัวส่งผ่าน สื่อความหมายของเนื้อหาผลงาน เพื่อแสดงถึงจิตวิญญาณอันลึกซึ้งของความเป็นผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์กับจิตวิญญาณผูกพันกับอดีต รากเหง้าวัฒนธรรม หรือความแข็งแกร่งของความเป็นแม่หรือ วีรสตรีตามท้องถิ่นนั้นๆที่เราเคยได้สัมผัสได้รับรู้ และการสอดแทรกแง่มุมการใช่ชีวิตในวิถีคนเมืองกรุงที่ทุกคนได้เคยสัมผัสจากประสบการณ์เข้ามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งนี้ทางศิลปินยังมีความเห็นตรงกันด้วยว่า ผลงานที่จะจัดแสดงควรเป็นผลงานที่มีความเข้มข้น หนักแน่นทั้งทางเนื้อหาและเทคนิคมากกว่าครั้งก่อน เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มศิลปิน

ศิลปินกลุ่ม “The Autopsies” คือกลุ่มศิลปินไทยผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยอย่างต่อเนื่อง จำนวน 8 คน ได้แก่ 1. นายมานิตย์ ศรีสุวรรณ์, 2. นายกฤษฎางค์ อินทะสอน, 3. นางสาวอัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์, 4. นางสาวศุภรักษ์ นพรัตน์, 5. นายวิษณุพงษ์ หนูนันท์, 6. นายสุรพงศ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา, 7. นางสาววิลาวรรณ เสาวัง, 8. นายณเรศ จึง

กลุ่มศิลปินผู้ซึ่งมีความสามารถโดดเด่น ในด้านของผลงานทางทัศนศิลป์กับแนวความคิดที่เป็น อัตลักษณ์สื่อออกอย่างคมคายและมีนัยของความเป็นไทยแฝงไว้พร้อมทั้งแสดงออกได้อย่างงดงาม ลงตัวตามทัศนธาตุความงามทางศิลปะ ซึ่งทำให้ศิลปินหลายคนในกลุ่มเคยได้รับรางวัลรางวัลในเวทีระดับชาติมาแล้วหลายสาขา เช่น การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ, การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ รวมไปถึงรางวัลจากเวทีการประกวดศิลปกรรม จากทางภาคเอกชนต่างๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ ยังมีศิลปินที่เคยเข้าร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย” ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ นายมานิตย์ ศรีสุวรรณ์, นายกฤษฎางค์ อินทะสอน, นางสาวอัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์, นายสุรพงศ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา โดยศิลปินทุกคนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนเดินทางไปทัศนะศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดในต่างประเทศ นายมานิตย์ ศรีสุวรรณ์, นายสุรพงศ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา และ นางสาวอัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนเดินทางไป นครลอสแองเจลลิสประเทศสหรัฐอเมริกา และ นายกฤษฎางค์ อินทะสอน เป็นตัวแทนเยาวชนเดินทางไปทัศนะศึกษายังงาน Venice Biennale ครั้งที่ 55 ณ เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี

การดำเนินโครงการ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ “The Autopsies – Lives in BKK” ในครั้งนี้ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการบุกเบิกเส้นทางการเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินไทยรุ่นใหม่ ซึ่งแม้จะเป็นการก้าวเดินก้าวเล็กๆ แต่เชื่อว่าหากได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากทั้งทางภาครัฐและเอกชน ก็จะสามารถช่วยทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนศักายภาพของศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ ได้แสดงออกและใช้ศิลปะที่มีความผสมผสานทางวัฒนธรรมไทยกับชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมไทย ยุคปัจุบัน ส่งเสริมให้วงการศิลปะในประเทศไทยได้มีการพัฒนาแลกเปลี่ยนในวงกว้างของโลกศิลปะปัจจุบัน ให้เป็นที่รู้จักในวงการศิลปะไทยและสากลได้ต่อไปเช่นกัน

นิทรรศการ : “The Autopsies – Lives in BKK”
ศิลปิน : ศิลปินไทยรุ่นใหม่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยในนาม กลุ่ม “Autopsies”
ผู้รับผิดชอบโครงการ : มานิตย์ ศรีสุวรรณ์
วันที่ : 2 –30 เมษายน 2558
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 081-694-2485

———————–

Exhibition : “The Autopsies – Lives in BKK”
Artist : A Group of Yong Thai Artist Named,  “Autopsies”
Curator : Manit Srisuwan
Date : April 2-30, 2015
Venue : National Meseum Chaofa Road
Tel. : 081-694-2485

You may also like...