Tagged: Tawatchai Puntusawasdi

Incommensurable by Tawatchai Puntusawasdi

Incommensurable โดย ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ 29 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559 พิธีเปิดนิทรรศการ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 18:00 น. “อารมณ์ความรู้สึกเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงไปตามความคิดปรุงแต่ง สิ่งใดเปลี่ยนแปลง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ ดังนั้นสิ่งที่กำลังทำและแสวงหาจึงไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนแปลง” (ธวัชชัย/2016) นิทรรศการ Imcommensurable ของธวัชชัย แสดงออกถึงภาวะบิดเบี้ยวและความเอนเอียงของรูปทรง อย่างเช่นรูปทรงของโลกที่เขานำมาใช้ในผลงาน ธวัชชัยได้เปลี่ยนแปลงค่าอัตราส่วน องศา แกนกลางของรูปทรงกลม ซึ่งทำให้รูปทรงของงานด้านข้าง ด้านหน้า หรือด้านบน แตกต่างกันออกไป ธวัชชัยมีวิธีสร้างงานอย่างมีระบบระเบียบด้วยการใช้หลักคณิตศาสตร์ในการคำนวนหาค่าอัตราส่วนของงาน...