Tagged: Photography

Wachira Trachoo

วชิระ ตราชู ช่างภาพระดับมือรางวัล ซึ่งใฝ่ฝันไว่ว่าในอนาคตอยากเป็นเจ้าของร้านกาแฟ เจ้าของร้านหนังสือที่มีบรรยากาศของการเดินทาง และมีบ้านอยู่ในสวนป่าที่สามารถพอพึ่งพาตัวเอง