อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริในการจัดการพื้นที่แห่งนี้แก่สถาปนิก สถาปนิกจึงได้จัดการออกแบบและปรับปรุงบนพื้นฐานของสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่เดิม

ทั้งอาคารเก่า และต้นไม้ใหญ่ ทำให้เกิดการอนุรักษ์อาคารเก่า ปรับประโยชน์ใช้สอยและหน้าตาอาคารเดิมบางส่วน รวมถึงมีการสร้างอาคารใหม่ลงในพื้นที่เดิม โดยการจัดการทั้งหมดนี้ได้คำนึงถึงบริบทของที่ตั้งเป็นสำคัญ

ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร ปีที่ดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๙
สถาปนิก : บริษัทนนท์-ตรึงใจสถาปนิกและนักวางผัง จำกัด

 

You may also like...