คอนเสิร์ต เสียงกระทบจากไม้ไผ่ (Cracking Bamboo)

ปฐมคอนเสิร์ตการแสดงจากประเทศต่างๆ รวมศิลปินกว่า 34 ชีวิต ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555 เวลา 19.00 น.   และ คอนเสิร์ตสุดท้าย ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 19.00 น.

 ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   ชมฟรี   บริการรถบัสรับส่งจากสถาบันเกอเธ่ถึงมหาวิทยาลัยมหิดล เฉพาะสำหรับคอนเสิร์ตวันที่ 5 ตุลาคม 2555 สามารถสำรองที่นั่งได้ทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์ก่อนวันที่ 27 กันยายน ตั๋วสำหรับไป-กลับราคา 100 บาท สามารถชำระก่อนเดินทาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ น.ส. กุลยา ศรัวัฒนาโรทัย

email : sriwatanarotai@bangkok.goethe.org  ext. 80/82

โทร : 02-287-0942-4

You may also like...