วงมโหรี

 

วงมโหรีเป็นวงดนตรีที่ใช้สำหรับขับกล่อมนิยมใช้บรรเลงในงานมงคล โดยเฉพาะงานมงคลสมรส แต่โบราณใช้บรรเลงกล่อมพระบรรทมสำหรับพระมหากษัตริย์ เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงนี้ประกอบด้วยเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์และวงเครื่องสาย หากแต่เครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ที่นำเข้ามาผสมในมโหรีนี้ได้ลดขนาดให้เล็กลง เพื่อให้มีเสียงพอเหมาะกับเครื่องดนตรีในวงเครื่องสาย และใช้ซอสามสายเข้ามาร่วมบรรเลงด้วย

วงมโหรีนี้มีมาแต่โบราณและได้มีการพัฒนาในเรื่องการผสมวง แต่เดิมมีวงมโหรีเครื่องสี่ วงมโหรีเครื่องหก ปัจจุบันวงมโหรีได้มีพัฒนาและเพิ่มเครื่องดนตรีเป็นวงมาตรฐานแบ่งได้ ๓ ขนาด ดังนี

๑. วงมโหรีเครื่องเล็ก

เครื่องดนตรีในวงบรรเลงประกอบด้วย

๑.ซอสามสาย, ๒.ซอด้วง,๓.ซออู้, ๔.จะเข้, ๕.ขลุ่ยเพียงออ, ๖.ระนาดเอกมโหรีฒ ๗.ฆ้องกลาง, ๘.โทน- รำมะนา, ๙.ฉิ่ง

๒. วงมโหรีเครื่องคู่

เครื่องดนตรีในวงบรรเลงประกอบด้วย

๑.ซอสามสาย, ๒.ซอสามสายหลิบ, ๓.ซอด้วง ๒ คัน, ๔.ซออู้ ๒ คัน, ๕.จะเข้ ๒ ตัว, ๖.ขลุ่ยเพียงออ, ๗.ขลุ่ยหลิบ, ๘.ระนาดเอกมโหรี, ๙.ระนาดทุ้มไม้มโหรี, ๑๐.ฆ้องกลาง, ๑๑.ฆ้องวงเล็กมโหรี, ๑๒.โทน- รำมะนา, ๑๓.ฉิ่ง, ๑๔. ฉาบเล็ก

๓. วงมโหรีเครื่องใหญ่

เครื่องดนตรีในวงบรรเลง ประกอบด้วย

๑.ซอสามสาย, ๒.ซอสามสายหลิบ, ๓.ซอด้วง ๒ คัน, ๔.ซออู้ ๒ คัน, ๕.จะเข้ ๒ ตัว, ๖.ขลุ่ยเพียงออ, ๗.ขลุ่ยหลิบ, ๘.ระนาดเอกมโหรี, ๙.ระนาดทุ้มไม้มโหรี, ๑๐.ระนาดเอกเหล็กมโหรี, ๑๑.ระนาดทุ้มเหล็กมโหรี, ๑๒.ฆ้องกลาง, ๑๓.ฆ้องวงเล็กมโหรี, ๑๔.โทน- รำมะนา, ๑๕.ฉิ่ง, ๑๖.ฉาบเล็ก, ๑๗.โหม่ง
ที่มา : สำนักการสังคีต

You may also like...