THE PURSUIT OF HAPPINESS

นิทรรศการ THE PURSUIT OF HAPPINESS เป็นการจัดแสดงผลงานจิตรกรรมของ 3 ศิลปิน ที่มีแนวทางในการสร้างสรรค์แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคที่เลือกใช้ หรือภาพหลักที่ปรากฎในผลงาน เช่น คน สัตว์ และวิวทิวทัศน์ แต่ความแตกต่างทั้งหมดนี้ มีจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะสื่อถึงเรื่องเดียวกัน คือการถ่ายทอดอารมณ์แห่งความสุข ความงดงาม ความประทับใจต่อสิ่งที่พบเห็น และความสุนทรีย์ในชีวิต โดยผ่านวิธีการแสดงออกที่แตกต่างกันไปตามเทคนิคและความรู้สึกภายในจิตใจของศิลปินแต่ละท่าน
นิติพล เลาย้าง (เชียงใหม่, 2533) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ เชียงใหม่ และปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยศิลปะกวางสี ประเทศจีน ปัจจุบันพำนักและประกอบอาชีพศิลปินอิสระอยู่ในจังหวัดเชียงราย สนใจในเทคนิคการวาดภาพรูปแบบจิตรกรรมหมึกจีน และสีน้ำมัน

ณรงชัย ประทุมมาตย์ (ร้อยเอ็ด, 2533) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันประกอบอาชีพศิลปินอิสระอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคอีสาน สนใจเทคนิคการวาดภาพรูปแบบจิตรกรรม เทคนิคสีอะคริลิกบนผ้าใบ

สิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย (กาฬสินธุ์, 2533) จบการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบอาชีพศิลปินอิสระและพำนักอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ สนใจในเทคนิคการวาดภาพรูปแบบจิตรกรรมเทคนิคสีน้ำมัน

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2565 ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เชียงราย

เปิดให้เข้าชมเวลา 10.00-16.00 น. (หยุดวันจันทร์) เข้าชมฟรี

รายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/singhaklaihouse, singhaklaihouse@gmail.com

 

You may also like...